logofin3

Ministar Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Nikola Arsenić prisustvovao je svečanoj ceremoniji potpisivanja Deklaracije o nultoj toleranciji na korupciju u institucijama za provedbu zakona, upriličenoj, u povodu 9. decembra, Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, u Sarajevu. Svečanoj ceremoniji potpisivanja Deklaracije, proizašle iz realizacije Projekta „Jačanje provedbe zakona“ koji finansira Evropska unija u BiH, prisustvovali su predstavnici Evropske unije, Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, Državne agencije za istrage i zaštitu, Granične policije, Službe za poslove sa strancima, Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Policije Brčko Distrikta te predstavnici ministarstava unutrašnjih poslova svih deset kantona u Federaciji BiH.

U Deklaraciji je rečeno:

„Pozivajući se na međunarodne konvencije, instrumente i mehanizme, naročito na Konvenciju Ujedinjenih nacija protiv korupcije (UNCAC), relevantne konvencije Vijeća Evrope, GRECO mehanizam praćenja i Konvenciju OECD-a protiv podmićivanja i Strategiju za borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine 2015 - 2019;

priznajući da korupcija predstavlja ozbiljnu prijetnju razvoju i stabilnosti koja ima štetne posljedice na svim nivoima upravljanja i podriva povjerenje javnosti u institucije za provedbu zakona;

ponovo naglašavajući potrebu da se prati sveobuhvatan pristup u borbi protiv korupcije na osnovu cjelokupnog okvira prevencije i efikasne saradnje između institucija za provedbu zakona;

imajući u vidu potrebu za jačanjem kapaciteta institucija za provedbu zakona za istrage u predmetima korupcije bilo koje vrste;

promovišući, omogućavajući i podržavajući državnu i međunarodnu saradnju i pomoć;

uzimajući u obzir potrebu da se učvrsti kultura etike i transparentnosti, naročito kroz edukaciju, te da se osigura policijski integritet i ojača objektivan, demokratski i djelotvoran nadzor nad policijskim službama kako bi se učvrstilo povjerenje javnosti u institucije;

- pozivamo na kažnjavanje krivičnih djela korupcije kroz zatvorsko i novčano kažnjavanje i djelotvorne sisteme za oduzimanje nezakonito stečene imovine;

- pozivamo građane Bosne i Hercegovine da pruže podršku institucijama za provedbu zakona u njihovim naporima u prevenciji i borbi protiv korupcije.

Svaka od policijskih agencija potpisnica Deklaracije izražava nultu toleranciju na korupciju i čvrsto osuđuje korupciju na svim nivoima, saglasna je sa principima, ciljevima i vrijednostima Strategije za borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine i izražava povjerenje u plodonosne napore u borbi protiv korupcije.“

Potpisivanjem Deklaracije odaslana je jasna poruka da ja samo zajedničkim djelovanjem i združenim naporom svih agencija za provedbu zakona moguće doprinijeti efikasnijoj borbi protiv korupcije. Zajednički, koordiniran rad predstavlja bitan uslov za sticanje povjerenja javnosti u rad policije, što je pretpostavka za uključivanje svih segmenata društva u borbu protiv korupcije i drugih oblika kriminaliteta.