logofin3

INSPEKTORAT, kao osnovna organizaciona jedinica, djeluje u sastavu Ministarastva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i istom rukovodi glavni inspektor Inspektorata.

INSPEKTORAT čine glavni inspektor i šest inspektora, raspoređenih u  sljedećim inspekcijama:                                               

  1.      Inspekcija za zaštitu od požara i eksplozija,     
  2.      Inspekcija za matične knjige i matični registar 
  3.      Inspekcija za oblast zaštite ljudi i imovine         

Kontakt telefon: +387 32 449-249 lokal 297

Fax : +387 32 242-139

E-mail : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Inspekcija za zaštitu od požara i eksplozija 

Djelokrug rada

Na osnovu odredaba člana 138. – 142. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 5/11), inspektori za zaštitu od požara i eksplozija vrše inspkcijski nadzor:

·         nad provođenjem zakona i planova zaštite od požara i drugih propisa o tehničkim normativima i standardima koji se odnose na  zaštitu od požara i eksplozija u pravnim licima i drugim institucijama u privatnom i državnom vlasništvu;

·         vrše inspekcijski nadzor u objektima fizičkih i pravnih lica, korisnika ili vlasnika na zahtjev stranaka, radi otklanjanja ozbiljne neposredne opasnosti od požara i eksplozija, po život i zdravlje ljudi i materijalnih dobara većeg obima;

·         rješavaju po zahtjevu stranaka po pitanjima upotrebe i postavljanja skladišta eksplozivnih materija i spremnika za tečna i plinska goriva, za koja nije potrebno odobrenje za građenje;

·         učestvuje u radu operativnih ekipa na razjašnjenju uzroka i utvrđivanju odgovornosti za nastanak požara, eksplozija i havarija, te akcidenata sa opasnim materijama ;

·         surađuje u akcijama policije, vezanim za kontrolu prometa eksplozivnih i drugih opasnih materija iz nadležnosti Kantona;

·         rješava u prvostepenom upravnom postupku za čije rješavanje je potrebno provoditi poseban ispitni postupak;

·         vrše i druge poslove i zadatke u okviru svojih zadataka i zakona o zaštiti od požara.

Osnovni propisi koji reguliraju rad

·         Zakon o upravnom postupku („Službene novine FBiH“,broj 2/98 i 48/99)

·         Zakon o organizaciji organa uprave FBiH („Službene novine FBiH, broj 35/05)

·         Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine FBiH, broj 64/09)

·     Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu Zeničko-dobojskog Kantona („Službene novine ZDK, broj 5/11)

·         Zakon o prekršajima FBiH („Službene novine FBiH, broj 31/06)

·      Zakon o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova - prečišćeni tekst („Službeni list SR BiH, broj 39/89 i 36/90)

·      Popis podzakonskih propisa obuhvaćen je članom 158. - 164. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine FBiH, broj 64/09)

Inspekcija za matične knjige i matični registar

Djelokrug rada

·     vrši inspekcijski nadzor u oblasti matičnih knjiga i matičnog registra u općinskim  službama za upravu koje su nadležne za matične knjige i matični registar kao i organima starateljstva na području kantona;

·      vrši i druge poslove u primjeni za Zakon o matičnim knjigama i podzakonskim aktima donesenim na osnovu tog zakona.

Osnovni propisi koji reguliraju rad

·         Zakon o upravnom postupku („Službene novine FBiH“,broj 2/98 i 48/99);

·         Zakon o organizaciji organa uprave FBiH („Službene novine FBiH, broj 35/05);

·         Zakon o prekršajima FBiH ( „Službene novine FBiH, broj 31/06);

·         Zakon o matičnim knjigama („Službene novine FBiH, broj 37/12);

·         Upustvo o načinu vođenja matičnih knjiga („Službene novine FBiH, broj 51/13 i 82/13);

·         Pravilnik o sadržaju, načinu i postupku vršenja inspekcijskog nadzora u oblasti matičnih knjiga ( „Službene novine FBiH, broj 63/12 i 101/13),

·         Pravilnik o tehničkoj zaštiti objekata i prostora za smještaj i čuvanje matičnih knjiga , spisa i matičnog registra ( „Službene novine FBiH, broj 68/12 i 59/13);

·         Ostali podzakonski propisi doneseni na osnovu zakona o matičnim knjigama

Inspekcija za oblast zaštite ljudi i imovine

Djelokrug rada

Na osnovu odredaba člana 54. i 59.a Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine („Službene novine FBiH, broj 78/08 i 67/13), inspektor:

·         vrši neposredan inspekcijski nadzor  nad sprovođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti rada agencija za zaštitu ljudi i imovine i unutrašnjih službi za zaštitu, prema sjedištu agencije, odnosno podružnice upisane u sudski registar i prema sjedištu pravnih lica koja su organizirala službu zaštite ( poslove fizičke i tehničke zaštite u subjektima iz člana 59.a Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine) .

·         učestvuje u radu komisija za utvrđivanje postojanja prostornih i tehničkih uslova za obavljanje poslova zaštite kod osnivača agencija za zaštitu ljudi i imovine ili pravnih lica koja organizuju unutrašnju službu zaštite;

·         prate rješavanje upravnih stvari u propisanim rokovima;

·         vrše i druge poslove propisane Zakonom o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine i podzakonskim aktima donesenim na osnovu ovog zakona.

Osnovni propisi koji reguliraju rad

·         Zakon o upravnom postupku („Službene novine FBiH“,broj 2/98 i 48/99);

·         Zakon o organizaciji organa uprave FBiH („Službene novine FBiH, broj 35/05);

·         Zakon o prekršajima FBiH ( „Službene novine FBiH, broj 31/06);

·         Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine („Službene novine FBiH, broj 78/08 i 67/13);

·          Uredba o mjerama zaštite finansijskih institucija („Službene novine FBiH, broj 24/12 )

·         Pravilnik o tehničkim sredstvima i opremi za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite („Službene novine FBiH, broj 60/09);

·         Pravilnik o vrsti naprava , sredstvima i opremi kojima se obavljaju poslovi tehničke zaštite i načinu njihove ugradnje i projektiranja („Službene novine FBiH, broj 70/09);

·         Pravilnik o načinu korištenja vatrenog oružja i fizičke sile tokom vršenja poslova fizičke zaštite ljudi i imovine („Službene novine FBiH, broj 31/09);

·         Pravilnik o načinu organiziranja periodične provjere sposobnosti rukovanja oružjem, zdravstvene i psihofizičke sposobnosti zaposlenika agencije za zaštitu ljudi i imovine („Službene novine FBiH, broj 60/09);

·         Pravilnik o kriterijumima za provjeru zdravstvene sposobnosti lica koja obavljaju poslove zaštite ljudi i imovine („Službene novine FBiH, broj 65/09 i 10/10);

·         Pravilnik o knjigama evidencija koje vode agencije za zaštitu ljudi i imovine i pravna lica koja imaju organizovanu vlastitu unutrašnju službu zaštite  („Službene novine FBiH, broj 31/09);

·         Pravilnik o obliku i sadržaju službene iskaznice lica koja obavljaju poslove zaštite ljudi i imovine („Službene novine FBiH, broj 16/09);

·         Pravilnik o obliku i sadržaju certifikata za obavljanje poslova zaštite ljudi i imovine („Službene novine FBiH, broj 55 /09);

·         Upustvo o sadržaju obrasca zahtjeva za dobijanje odobrenja za rad agencija za zaštitu ljudi i imovine i saglasnosti za akt o organiziranju službe zaštite i odobrenja za rad pravnih lica koja su organizirala službu zaštite („Službene novine FBiH, broj 58/09).