logofin3

Zahtjev za izdavanje Uvjerenja o nekažnjavanju podnosi stranka lično na šalter protokola u PU I Zenica uz uredno plaćenu taksu, ili putem opunomoćenika ili putem pošte gdje se može izvršiti uplata takse na žiro račun.

Taksa za izdavanje Uvjerenja o nekažnjavanju iznosi 50,00 KM ako stranka želi ostvariti svoje pravo u inostranstvu, a ukoliko se ostvaruje pravo na području Bosne i Hercegovine, taksa iznosi 10,00 KM.

Ukolikose vrši uplata takse na uplatnicu potrebno je da se u rubrike navede

-primalac: ZE DO kanton,

-račun primaoca: 1340100000001672,

- vrsta prihoda : 722121

- općina: 103.

- budžetska organizacija 1502001

Zahtjev se može popuniti na običnom listu papira u formatu A4.

Na zahtjevu za izdavanje Uvjerenja o nekažnjavanju potrebno je navesti razlog zbog kojeg je potrebno Uvjerenje, ime roditelja kao i djevojačko prezime majke, datum i mjesto rođenja, tačna adresa stanovanja (po cipsu), kao i kontak telefon.

Uz zahtjev priložiti fotokopiju lične karte, putne isprave, kopija rodnog lista ( ukoliko je prebivalište van BiH).

Zahtjev za Uvjerenje može se predati svaki radni dan od 07 i 30 do 16,00 sati na protokol PU I Zenica, a konačno završeno Uvjerenje može se preuzeti za sedam dana na istom mjestu gdje je i predan zahtjev.

Uvjerenje se može dostaviti na adresu putem pošte, ukoliko se stranka izjasni prilikom predaje istog.

Uvjerenje se izdaje isključivo na bosanskom jeziku.

Ukoliko je potrebno da se Uvjerenje o nekažnjavanju prevede na neki od stranih jezika, potrebno je obratiti se ovlaštenom sudskom tumaču.

Pored gore navedenog ukoliko je potreban apostile pečat na Uvjerenje o nekažnjavanju stranka se obraća lično nadležnom Sudu na čijem području je Uvjerenje i izdato.

Lice koje je angažovano a koje ima punomoć stranke da može obavljati sve radnje koje se odnose na izdavanje Uvjerenja o nekažnjavanju, može se obratiti PU I (sa svim potrebnim dokumentima) za izdavanje Uvjerenja o nekažnjavanju na ime stranke kojoj je Uvjerenje potrebno..

PU I kao organ nadležan za izdavanje Uvjerenja o nekažnjavanju nema rok važenja Uvjerenja.

Pravilnikom o kaznenoj evidenciji nije propisan rok važenja Uvjerenja o nekažnjavanju.

Rok trajanja Uvjerenja određuje poslodavac, odnosno firma u kojoj stranke ostvaruju svoja prava.

Ujedno napominjemo da Uvjerenja o nekažnjavanju izdaje organ Unutrašnjih poslova na čijem području je lice rođeno.