logofin3

Izgled uplatnice specimen 1

 LKSPEC1

NOVI SPECIMEN UPLATNICE SA NAPOMENAMA! (1)

NAPOMENA:

U rubriku: “Uplatio je (ime, prezime, adresa i telefon)” upisati lice za koje se izdaje lična karta.

U rubriku: “Broj poreznog obveznika” upisati JMB (jedinstveni matični broj) lica za koje se izdaje lična karta.

U rubriku: “Općina” upisati broj općine prebivališta lica za koje se izdaje lična karta.

Statističke oznake-brojevi općina Zeničko-dobojskog kantona:

Breza 016, Doboj Jug 132, Kakanj 043, Maglaj 060, Olovo 067, Tešanj 090, Usora 025, Vareš 096, Visoko 098, Zavidovići 102, Zenica 103, Žepče 105.

Zahtjev za izdavanje lične karte podnosi se organizacionim jedinicama koje djeluju u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, u čijoj nadležnosti je izdavanje isprava, a prema mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva, odnosno po mjestu boravišta za raseljena lica.

Zahtjev se podnosi na odštampanom obrascu koji se bez naknade i sa popunjenim ličnim podacima putem računara, dobije na lokaciji za izdavanje dokumenata gdje se podnosi zahtjev za izdavanje lične karte. Podnosiocu zahtjeva se nakon što podnese zahtjev, izdaje potvrda o prijemu zahtjeva  za izdavanje  lične karte  na obrascu  LK-OI-2.

Svaki državljanin stariji od 18 godina, sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini dužan  je da ima ličnu kartu izdatu u mjestu prebivališta. Lična karta se može izdati državljaninu starijem od 15, a mlađem od 18 godina, koji ima prebivalište u Bosni i Hercegovini, na lični zahtjev i na zahtjev njegovih roditelja ili drugog propisno ovlaštenog zakonskog zastupnika. Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje prve lične karte obavezno je prisustvo jednog od roditelja radi utvrđivanja identiteta podnosioca zahtjeva.

Rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje lične karte je 60 dana nakon navršenih 18 godina života, ili 60 dana nakon što se stalno nastani u Bosni i Hercegovini, ako je navršio 18 godina života.

Lična karta se izdaje na lični zahtjev državljaninu koji je podnio zahtjev za izdavanje lične karte. Ličnu kartu građanin  preuzima lično, putem punomoćnika ili poštom. Način preuzimanja će državljanin opredijeliti prilikom podnošenja zahtjeva. Na zahtjev državljanina u ličnu kartu unosi se podatak o krvnoj grupi utvrđen nalazom ovlaštene zdravstvene ustanove i podatak o entitetskom državljanstvu.

Nadležni organ je dužan da najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje lične karte, izda ličnu kartu podnosiocu zahtjeva ako utvrdi da podnosilac ima pravo na istu.

 

Dokumenta potrebna za izdavanje lične karte: 

Prva lična karta

 1. zahtjev – koji dobijete na lokaciji za izdavanje ličnih dokumenata – bez naknade (Adrese lokacija za izdavanje dokumenata na području Zeničko-dobojskog kantona i kontakt telefone možete preuzeti ovdje.

 2. izvod iz MKR-ih (ne stariji od šest mjeseci, osim ako sadrži naznaku da ima neograničeni rok važenja)

 3. uvjerenje o državljanstvu

 4. dokaz o prebivalištu (koji dokazi se smatraju pravno valjanim možete vidjeti- ovdje

 5. dokaz o izvšenoj uplati propisane naknade u iznosu od 18,00 KM     

Zamjena lične karte

 1. zahtjev – koji dobijete na lokaciji za izdavanje ličnih dokumenata – bez naknade

 2. prethodna lična karta

 3. dokaz o prebivalištu-osim u slučaju ako nije već ranije priložen

(koji dokazi se smatraju pravno valjanim možete vidjeti- ovdje

 1. dokaz o izvšenoj uplati propisane naknade u iznosu od 18,00 KM  

Zamjena lične karte izdate sa rokom važnosti 2. godine – za raseljena lica

 1. zahtjev – koji dobijete na lokaciji za izdavanje ličnih dokumenata – bez naknade

 2. prethodna lična karta

 3. uvjerenje o priznatom statusu raseljenog lica (ne starije od šest mjeseci) – uvjerenje izdaje nadležna općinska služba organa,

 4. dokaz o izvšenoj uplati propisane naknade u iznosu od 18,00 KM    

Građanin koji je izgubio ličnu kartu ili mu je ista ukradena, uništena ili je na bilo koji način ostao bez iste, dužan je da tu činjenicu bez odlaganja prijavi najbližoj policijskoj stanici ili nadležnom organu, te da u roku od 30 dana podnese zahtjev za izdavanje nove lične karte. Ako je građanin izgubio ličnu kartu, pored dokumenata  navedenih za izdavanje prve lične karte, dužan je priložiti i izvještaj policijske stanice o gubitku lične karte.

Ako državljanin kome je na osnovu naprijed navedenog izdata nova lična karta, naknadno dođe u posjed ranije lične karte, dužan je da tu ličnu kartu odmah preda najbližem nadležnom organu. 

 

Lična karta se mora zamjeniti:

 1. ako je istekao rok važenja,

 2. u slučaju promjene prebivališta ( ili boravišta kod raseljenih osoba),

 3. ako je došlo do promjene podataka o imaocu lične karte navedenih u istoj,

 4. ako je podatak u ličnoj karti netačan ili pogrešno upisan

 5. ako je lična karta oštećena ili iz drugih razloga podaci nisu čitljivi u tolikoj mjeri da lična karta ne može služiti svojoj namjeni i

 6. kada je izgled imaoca lične karte toliko izmjenjen da više ne odgovara fotografiji na ličnoj karti.

 

Lična karta za stranca

2STR

NOVI SPECIMEN UPLATNICE SA NAPOMENAMA! (2)

U rubriku: “Uplatio je (ime, prezime, adresa i telefon)” upisati lice za koje se izdaje lična karta za stranca.

U rubriku: “Broj poreznog obveznika” upisati JMB (jedinstveni matični broj) lica za koje se izdaje lična karta za stranca.

U rubriku: “Općina” upisati broj općine prebivališta lica za koje se izdaje lična karta za stranca.

Statističke oznake-brojevi općina Zeničko-dobojskog kantona:

Breza 016, Doboj Jug 132, Kakanj 043, Maglaj 060, Olovo 067, Tešanj 090, Usora 025, Vareš 096, Visoko 098, Zavidovići 102, Zenica 103, Žepče 105.

Strancu kojem je odobren stalni boravak i koji je navršio 18 godina, nadležni organ uprave mjesta u kojem stranac ima prijavljen stalni boravak izdaje ličnu kartu za stranca.

Napominjemo da je prije podnošenja zahtjeva za izdavanje lične karte, stranac dužan da se obrati Službi za poslove sa strancima, Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine za dodjelu JMB, odnosno evidentiranje već dodjeljenog matičnog broja.

Zahtjev za izdavanje lične karte (na obrascu LK/OI-S1) stranac je dužan podnijeti nadležnom organu  u mjestu gdje ima prijavljen stalni boravak u roku od osam dana od dana prijema odluke o odobrenju stalnog boravka.

Uz zahtjev se prilaže: dokaz o odobrenom stalnom boravku, dokaz o identitetu stranca (putna isprava) i dokaz o uplati propisane naknade za obrazac lične karte za stranca.

Nakon provedenog postupka dodjele JMB, odnosno evidentiranja već dodijeljenog JMB u centralnoj evidenciji, strancu se izdaje potvrda o prijemu zahtjeva za izadavanje- zamjenu lične karte za stranca i preuzimanju lične karte na obrascu LK/OI-S2.

Preuzimanje lične karte za stranca potvrđuje se upisivanjem datuma i potpisom službenika i podnositelja zahtjeva na potvrdi.

Lična karta za stranca izdaje se s rokom važenja od pet godina, ako drugačije nije određeno posebnim propisom. 

NAPOMENA: Državljani Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu a koji svoja prava u smislu prijava/odjava prebivališta, evidentiranje JMB, pribavljanje uvjerenja o činjenicama o kojima ovo Ministarstvo vodi evidencije i sl., ne mogu ostvariti lično u zemlji porijekla, ista mogu ostvariti podnošenjem zahtjeva putem ovlaštenog punomoćnika ili putem najbližeg Diplomatsko-konzularnog predstavništva Bosne i Hercegovine.

Zakonska regulativa:

-Zakon o ličnoj karti državljana Bosne i  Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” broj 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 ,18/12)

-Pravilnik o obrascu lične karte i podacima sadržanim u ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik“ broj 39/02 , 2/09 i 102/12).

-Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje i zamjenu lične karte, postupku izdavanja i zamjene lične karte i načinu vođenja evidencija o zahtjevima (“ Službeni glasnik BIH“ broj 39/02, 2/09, 102/12 i 41/14 ).

-Pravilnik o cijeni ličnih dokumenata ("Službeni glasnik BiH" broj 100/12, 56/14, 7/16, 52/16 i 79/16)

-Zakon o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 32/01, 56/08 i 58/15).

- Zakon o strancima (“Službeni glasnik BiH” broj 88/15).