logofin3

Izgled uplatnice

NAPOMENA: U rubriku Broj poreznog obveznika upišite vaš JMBG (matični broj).

U rubriku Općina upišite broj one općine na području koje podnosite zahtjev za izdavanje lične karte. 

Zahtjev za izdavanje lične karte podnosi se organizacionim jedinicama koje djeluju u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, u čijoj nadležnosti je izdavanje isprava u okviru IDDEEA projekta, a prema prebivalištu podnosioca zahtjeva, odnosno po mjestu boravišta za raseljena lica.

Zahtjev se podnosi na odštampanom obrascu koji se bez naknade i sa popunjenim ličnim podacima putem računara, dobije na lokaciji za izdavanje dokumenata gdje se podnosi zahtjev za izdavanje lične karte. Podnosiocu zahtjeva se nakon što podnese zahtjev, izdaje potvrda o prijemu zahtjeva  za izdavanje  lične karte  na obrascu  LK-OI-2.

Svaki državljanin stariji od 18 godina, sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini dužan  je da ima ličnu kartu izdatu u mjestu prebivališta. Lična karta se može izdati državljaninu starijem od 15, a mlađem od 18 godina, koji ima prebivalište u BiH, na lični zahtjev i na zahtjev njegovih roditelja ili drugog propisno ovlaštenog zakonskog zastupnika. Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje prve lične karte obavezno je prisustvo jednog od roditelja radi utvrđivanja identiteta podnosioca zahtjeva.

Rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje lične karte je 60 dana nakon navršenih 18 godina života, ili 60 dana nakon što se stalno nastani u BiH, ako je navršio 18 godina života.

Lična karta se izdaje, na lični zahtjev državljaninu koji je podnio zahtjev za izdavanje lične karte. Ličnu kartu građanin  preuzima lično, putem punomoćnika ili poštom. Na zahtjev državljanina u ličnu kartu unosi se podatak o krvnoj grupi utvrđen nalazom ovlaštene zdravstvene ustanove i podatak o entitetskom državljanstvu.

Nadležni organ je dužan da najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje lične karte, izda ličnu kartu podnosiocu zahtjeva ako utvrdi da podnosilac ima pravo na istu.

Dokumenta potrebna za izdavanje lične karte: 

Prva lična karta

 1. zahtjev – koji dobijete na lokaciji za izdavanje ličnih dokumenata – bez naknade (Adrese lokacija za izdavanje dokumenata na području Zeničko-dobojskog kantona i kontakt telefone možete preuzeti ovdje.
 2. prijava prebivališta – boravišta - koju dobijete na lokaciji za izdavanje ličnih dokumenata – bez naknade,
 3. izvod iz MKR-ih (ne stariji od šest mjeseci)
 4. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
 5. naknada u iznosu od 18,00 KM .
 6. dokaz o prebivalištu (dokazi koji se smatraju pravno valjanim su):

         Kao dokaz da podnosilac zahtjeva ima valjan osnov za prebivalište na adresi na kojoj se prijavljuje smatra se jedan od sljedećih dokaza:          

 1. Dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu ili posjedu stana, kuće ili drugog objekta za stanovanje,
 2. Ovjeren ugovor o zakupu ili ovjeren ugovor o podstanarskom odnosu uz ovjeren dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu ili posjedu stanodavca,
 3. Potvrda da se pred nadležnim organom vodi spor o vlasništvu, odnosno da je pokrenut postupak legalizacije ili uknjižavanje objekta, stana ili kuće na adresi na koju se prijavljuje prebivalište,

Valjanim dokazom za prebivalište smatrat će se i ovjerena izjava stanodavca iz koje je vidljivo da stanodavac ispunjava uslove navedene pod tačkom a/, b/ i c/ i da daje pristanak da određeno lice bude prijavljeno na njegovoj adresi stanovanja.

Bračni ili vabračni pratneri i srodnici prvog stepena u pravol liniji (roditelji i djeca), usvojioci i usvojenici, u postupku prijavljivanja prebivališta, mogu podnijeti zahtjev za prijavu prebivališta na adresi već prijavljenog bračnog ili vanbračnog partnera i srodnici prvog stepena u pravoj liniji odnosno usvojioca ili usvojenika samo uz dokaz o bračnom ili vanbračnom stanju, srodstvu ili usvojenju.

Nadležni organ socijalne zaštite, starački domovi, gerijatrijske i druge specijalizirane zdravstvene ustanove dužni su da relevantne podatke o adresama stanovanja štićenika i korisnika svojih usluga, državljana Bosne i Hercegovine, koji ne mogu osigurati dokaze iz člana 8. stav 2. Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH, dostave nadležnom organu za prijavljivanje prebivališta radi dokazivanja valjanog osnova za prijavu prebivališta na adresi na kojoj se prijavljuju.

Lice koje nema adresu i mjesto stanovanja-beskućnik, nadležni organ socijalne zaštite može omogućiti da prijavi prebivalište na adresi ustanove socijalne zaštite, a u tom slučaju beskućnik je dužan nadležnom organu i ustanovi socijalne zaštite dostaviti adresu za kontakt, koja može biti kod fizičkog ili pravnog lica, uz njegovu saglasnost.      

Zamjena lične karte

 1. zahtjev – koji dobijete na lokaciji za izdavanje ličnih dokumenata – bez naknade,
 2. prijava prebivališta – boravišta - koji dobijete na lokaciji za izdavanje ličnih dokumenata – bez naknade,
 3. prethodna lična karta
 4. naknada u iznosu od 18,00 KM  

Zamjena lične karte izdate sa rokom važnosti 2. godine – za raseljena lica

 1. zahtjev – koji dobijete na lokaciji za izdavanje ličnih dokumenata – bez naknade,
 2. prijava prebivališta – boravišta - koju dobijete na lokaciji za izdavanje dokumenata– bez naknade,
 3. prethodna lična karta,
 4. uvjerenje o priznatom statusu raseljenog lica (ne starije od šest mjeseci) – uvjerenje se dobija kod nadležnog općinskog organa,
 5. naknada u iznosu od 18,00 KM  

Građanin koji je izgubio ličnu kartu ili mu je ista ukradena, uništena ili je na bilo koji način ostao bez iste, dužan je da tu činjenicu bez odlaganja prijavi najbližoj policijskoj stanici ili nadležnom organu, te da podnese zahtjev za izdavanje nove lične karte. Ako je građanin izgubio ličnu kartu pored dokumenata  navedenih za izdavanje prve lične karte, dužan je priložiti i  rješenje Odsjeka za administraciju kojim se poništava lična karta (izgubljena, uništena i sl.).

Ako državljanin kome je na osnovu naprijed navedenog izdata nova lična karta, naknadno dođe u posjed ranije lične karte, dužan je da tu ličnu kartu odmah preda najbližem nadležnom organu. 

Lična karta se mora zamjeniti:

 1. ako je istekao rok važenja,
 2. u slučaju promjene prebivališta ( ili boravišta kod raseljenih osoba),
 3. ako je došlo do promjene podataka o imatelju lične karte navedenih u istoj,
 4. ako je podatak u ličnoj karti netačan ili pogrešno upisan
 5. ako je lična karta oštećena ili iz drugih razloga podaci nisu čitljivi u tolikoj mjeri da lična karta ne može služiti svojoj namjeni i
 6. kada je izgled imatelja lične karte toliko izmjenjen da više ne odgovara fotografiji na ličnoj karti.
Lična karta za stranca

Strancu kojem je odobren stalni boravak i koji je navršio 18 godina, nadležni organ uprave mjesta u kojem stranac ima prijavljen stalni boravak izdaje ličnu kartu za stranca.

Napominjemo da je prije podnošenja zahtjeva za izdavanje lične karte, stranac dužan da se obrati Službi za poslove sa strancima (Ministarstvo sigurnosti) za dodjelu JMB, odnosno evidentiranje već dodjeljenog matičnog broja.

Zahtjev za izdavanje lične karte (na obrascu LK/OI-S1) stranac je dužan podnijeti nadležnom organu u mjestu gdje ima prijavljen stalni boravak, u roku od osam dana od dana prijema odluke o odobrenju stalnog boravka.

Uz zahtjev se prilaže: dokaz o odobrenom stalnom boravku, dokaz o identitetu stranca (putna isprava) i dokaz o uplati propisanih naknada za obrazac lične karte za stranca.

Nakon provedenog postupka dodjele JMB, odnosno evidentiranja već dodijeljenog JMB u centralnoj evidenciji, strancu se izdaje potvrda o primitku zahtjeva za izadavanje- zamjenu LK/OI za stranca i preuzimanju LK/OI, na obrascu LK/OI-S2.

Preuzimanje LK/OI za stranca potvrđuje se upisivanjem datuma i potpisom službenika i podnositelja zahtjeva na potvrdi.

Lična karta za stranca izdaje se s rokom važenja od pet godina, ako drugačije nije određeno posebnim propisom.

NAPOMENA: Državljani BiH koji žive u inostranstvu a koji svoja prava u smislu prijava/odjava prebivališta, evidentiranje JMB, pribavljanje uvjerenja o činjenicama o kojima ovo Ministarstvo vodi evidencije i sl., ne mogu ostvariti lično u zemlji porijekla, ista mogu ostvariti podnošenjem zahtjeva putem ovlaštenog punomoćnika ili putem najbližeg Diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH.

Zakonska regulativa :

 • Zakon o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” broj 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 ,18/12),
 • Pravilnik o obrascu lične karte i podacima sadržanim u ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik “, broj 39/02 , 2/09 i 102/12).
 • Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje i zamjenu lične karte, postupku izdavanja i zamjene lične karte i načinu vođenja evidencija o zahtjevima (“ Službeni glasnik “, broj 39/02, 2/09, 102/12 i 41/14 ).
 • Pravilnik o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o ličnoj karti državljana BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 39/02, 2/09).
 • Pravilnik o cijeni ličnih dokumenata ("Službeni glasnik BiH", broj 100/12, 56/14, 7/16, 52/16 i 79/16).
 • Zakon o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj:32/01,56/08 i 58/15)