logofin3

VDuplatnica

NAPOMENA: U rubriku Broj poreznog obveznika upišite vaš JMBG (matični broj).

U rubriku Općina upišite broj one općine na području koje podnosite zahtjev za izdavanje lične karte. 

 

Zahtjev za izdavanje, produženje važenja i zamjenu vozačke dozvole podnosi se organizacionim jedinicama - Odsjeka za administraciju u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, u čijoj nadležnosti je izdavanje isprava u okviru IDDEEA projekta, a prema prebivalištu podnosioca zahtjeva,odnosno na čijem području raseljena osoba ima boravište.

Vozačka dozvola se izdaje na zahtjev lica koje je položilo vozački ispit.

Izdavanje vozačke dozvole prvi put:

Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole koji dobijete na lokaciji za izdavanje vozačke dozvole – bez naknade, podnosi se na obrascu VD-1 (adrese lokacija za registraciju na području Zeničko-dobojskog kantona i kontakt telefone možete preuzeti ovdje.

Uz zahtjev podnosi se :

 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti osobe za upravljanje motornim vozilom one kategorije ili potkategorije za koju se traži vozačka dozvola, koje ne može biti starije oddvanaest mjeseci,
 • uvjerenje o položenom vozačkom ispitu za upravljanje motornim vozilom one kategorije ili potkategorije za koju se traži izdavanje vozačke dozvole,
 • dokaz o prebivalištu, odnosno boravištu (uvidom u ličnu kartu),
 • dokaz o odobrenom boravku stranog državljanina,
 • dokaz o uplati od 60,00 KM za obrazac vozačke dozvole.
Produženje vozačke dozvole

Produženje važenja vozačke dozvole vrši se na zahtjev vozača kojeg nadležni organ vodi u evidenciji, izdavanjem nove vozačke dozvole.

Uz zahtjev prilaže se :

 • vozačka dozvola čiji je rok važnosti istekao
 • ljekarsko uvjerenje  (ne starije od šest mjeseci) ako je ranija vozačka dozvola izdata sa kraćim rokom važenja, i  ako je izdata za upravljanje motornim vozilom kategorije D i podkategorije D1,
 • dokaz o uplati propisane naknade u iznosu 60,00 KM  za obrazac vozačke dozvole.  
Zamjena vozačke dozvole

Zamjena vozačke dozvole vrši se u slučajevima upisa nove kategorije ili podkategorije, promjene bilo kojeg podatka sadržanog u vozačkoj dozvoli, te u slučaju njenog oštećenja, dotrajalosti ili nestanka.

Zamjena inostrane vozačke dozvole

Zahtjev za zamjenu inostrane vozačke dozvole podnosi se na obrascu VD-1, uz koji se prilaže:

 • važeću inozemnu vozačku dozvolu
 • prijevod inozemne vozačke dozvole ovjeren od strane sudskog tumača
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti osobe za upravljanje motornim vozilom one kategorije i podkategorije za koju se traži vozačka dozvola, a koje ne može biti starije od 6 mjeseci
 • dokaz da ta osoba posjeduje ličnu kartu državljana BiH (uvidom u ličnu kartu), izbjeglički karton (ovjerena fotokopija), karton o supsidijarnoj zaštiti (ovjerena fotokopija) ili dokaz o odobrenom privremenom boravku (ovjerena fotokopija rješenja)
 • dokaz o uplati propisane naknade u iznosu 60,00 KM.


Imalac vozačke dozvole prilikom promjene prebivališta, boravišta, odnosno boravka strane osobe, dužan je u u roku od 15 dana da se prijavi u evidenciju vozača kod nadležnog organa na čijem području je njegovo novo prebivalište, boravište, odnosno mjesto boravka strane osobe i istovremeno podnijeti zahtjev za zamjenu vozačke dozvole na obrascu VD-1.


Zakonska regulativa
 • Pravilnik o vozačkoj dozvoli ("Službeni glasnik BiH", broj: 13/07 i 43/15)