logofin3

  SPEC4PI

NOVI SPECIMEN UPLATNICE SA NAPOMENAMA! (4)

U rubriku: “Uplatio je (ime, prezime, adresa i telefon)” upisati lice za koje se izdaje putna isprava.

U rubriku: “Broj poreznog obveznika” upisati JMB (jedinstveni matični broj) lica za koje se izdaje putna isprava.

U rubriku: “Općina” upisati broj općine prebivališta lica za koje se izdaje putna isprava.

Statističke oznake-brojevi općina Zeničko-dobojskog kantona:

Breza 016, Doboj Jug 132, Kakanj 043, Maglaj 060, Olovo 067, Tešanj 090, Usora 025, Vareš 096, Visoko 098, Zavidovići 102, Zenica 103, Žepče 105.

Zahtjev za izdavanje putne isprave podnosi se lično organizacionoj jedinici koja djeluje u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, u čijoj nadležnosti je izdavanje putnih isprava, a prema mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva, odnosno po mjestu boravišta za raseljena lica.

Državljanin Bosne i Hercegovine može posjedovati samo jednu putnu ispravu iste vrste.

Putnu ispravu smije upotrebljavati samo lice na čije ime je izdata.

Dokumenta potrebna za izdavanje putne isprave za punoljetna lica:

  1. zahtjev za izdavanje putne isprave podnosi se lično na propisanom obrascu koji dobijete na lokaciji izdavanja ličnih dokumenata – bez naknade (adrese lokacija za izdavanje putnih isprava na području Zeničko-dobojskog kantona i kontakt telefone možete preuzeti ovdje.

  2. na uvid lična karta ili druga javna isprava kojom se može utvrditi identitet i prebivalište

  3. uvjerenje o državljanstvu

  4.  dokaz o uplati propisane naknade

 

Dokumenta potrebna za izdavanje putne isprave za maloljetna lica:

  1. Maloljetna lica moraju biti prisutna prilikom podnošenja zahtjeva

  2. Zahtjev za izdavanje putne isprave za maloljetna i poslovno nesposobna lica podnosi jedan od roditelja uz saglasnost drugog roditelja, odnosno drugi zakonski zastupnik, osim u slučajevima:

- ako se jedan od roditelja vodi kao nestala osoba,

- ako je jedan od roditelja nepoznatog prebivališta ili boravišta,

-ako je jedan od roditelja nedostupan organu nadležnom za izdavanje putne isprave,

- ako je jednom od roditelja odlukom suda dodjeljeno starateljstvo nad djetetom, osim u slučaju da istom odlukom suda izdavanje putne isprave i putovanje djeteta u inostranstvo nije uslovljeno sagalsnošću oba roditelja.

  1. Saglasnost za izdavanje putne isprave za maloljetna lica daju oba roditelja, odnosno zakonski staratelj (uvidom u ličnu kartu) na obrascu zahtjeva.

  2. Izvod iz matične knjige umrlih u slučaju da je jedan od roditelja preminuo

  3. Odluka suda ukoliko je brak roditelja razveden

  4.  dokaz o uplati propisane naknade

Cijena putne isprave iznosi:

-  50,00 KM za državljane sa navršenih 18 godina

-  40,00 KM za državljane u dobi od 3-18 godina

- 30,00 KM za državljane koji nisu navršili 3 godine

Zakonski rok za izdavanje putnih isprava je 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, osim putnih isprava izdatih putem diplomatsko-konzularnih predstavništava, u kojem slučaju je rok 60 dana.

Nadležni organ poništava putnu ispravu koja nije preuzeta u roku od 90 dana od dana isteka zakonom utvrđenog roka za izdavanje putne isprave.

Licu kojem je zbog starosti, bolesti ili drugog hendikepa ograničano ili onemogućeno kretanje, može se omogućiti podnošenje zahtjeva na olakšan način, putem mobilne radne stanice.

Državljanin Bosne i Hercegovine koji boravi u inostranstvu bez pasoša obratit će se diplomatsko- konzularnom predstavništvu Bosne i Hercegovine u inostranstvu na čijem području boravi sa zahtjevom za izdavanje putnog lista radi povratka u Bosne i Hercegovine. Ukoliko državljanin Bosne i Hercegovine izgubi ili mu bude ukradena putna isprava u inostranstvu, dužan je gubitak odnosno nestanak putne isprave prijaviti diplomatsko- konzularnom predstavništvu Bosne i Hercegovine na čijem području boravi.

Nosilac putne isprave dužan je gubitak, uništenje ili krađu putne isprave prijaviti nadležnom policijskom organu na teritoriji na kojoj je izgubljena putna isprava.

 

IZDAVANJE PUTNIH ISPRAVA U ROKU KRAĆEM OD PROPISANOG – HITNI PASOŠ

 

spec5hitnapi

NOVI SPECIMEN UPLATNICE SA NAPOMENAMA! (5)

U rubriku: “Uplatio je (ime, prezime, adresa i telefon)” upisati lice za koje se izdaje putna isprava.

U rubriku: “Broj poreznog obveznika” upisati JMB (jedinstveni matični broj) lica za koje se izdaje putna isprava.

U rubriku: “Općina” upisati broj općine prebivališta lica za koje se izdaje putna isprava.

Statističke oznake-brojevi općina Zeničko-dobojskog kantona:

Breza 016, Doboj Jug 132, Kakanj 043, Maglaj 060, Olovo 067, Tešanj 090, Usora 025, Vareš 096, Visoko 098, Zavidovići 102, Zenica 103, Žepče 105.

Podnosilac zahtjeva za izdavanje putne isprave ima pravo da prilikom podnošenja zahtjeva traži izdavanje putne isprave u roku kraćem od propisanog.

Nadležni organi izdaju putnu ispravu u roku do 72 sati od momenta podnošenja zahtjeva, ako je u pitanju liječenje u inostranstvu, bolest i smrt člana uže porodice. Podnosilac zahtjeva je dužan podnijeti potrebne dokaze (dokaz o smrti i dokaz o srodstvu ili uputnicu za liječenje u inostranstvu). Cijena putne isprave u ovom slučaju je ista kao i cijena putne isprave izdate u redovnom postupku.

Nadležni organ za izdavanje putnih isprava na zahtjev stranke, a bez utvrđivanja opravdanih razloga za izdavanje putne isprave izdat će putnu ispravu, s tim da podnosilac zahtjeva pored cijene putne isprave izdate u redovnom postupku (30,00 KM, 40,00 KM, 50,00 KM) zavisno od starosne dobi, dužan je uplatiti i naknadu za dodatne troškove u iznosu od 200,00 KM.

NAPOMENA: Državljani Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu a koji svoja prava u smislu prijava/odjava prebivališta, evidentiranje JMB, pribavljanje uvjerenja o činjenicama o kojima ovo Ministarstvo vodi evidencije i sl., ne mogu ostvariti lično u zemlji porijekla, ista mogu ostvariti podnošenjem zahtjeva putem ovlaštenog punomoćnika ili putem najbližeg Diplomatsko-konzularnog predstavništva Bosne i Hercegovine.

Zakonska regulativa:

-Zakon o putnim ispravama Bosne i Hercegovine (“Službeni  glasnik BiH “, br. 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 28/08, 33/08 i 39/08, 60/13)

-Pravilnik o postupku izdavanja pasoša državljaninu kojem pasoš nije izdao entitet (“Službeni  glasnik BiH “, br. 55/09)

-Pravilnik o načinu preuzimanja putnih isprava (“Službeni  glasnik BiH “, br. 55/09)

- Pravilnik o izgledu zajedničkog pasoša (“Službeni  glasnik BiH “, br. 55/09)

- Pravilnik o cijeni putnih isprava (“Službeni  glasnik BiH “, br. 86/14)

-Uputstvo o postupku, cijeni i nadležnosti organa za izdavanje putnih isprava u roku kraćem od propisanog (“Službeni  glasnik BiH “, br. 86/14).

- Uputstvo o načinu oduzimanja i poništavanja putnih isprava (“Službeni  glasnik BiH “, br. 55/09 i 103/13)

-Uputstvo o načinu uzimanja biometrijskih podataka u postupku izdavanja putnih isprava (“Službeni  glasnik BiH “, br. 83/13).