SAOPCENJAfin1

Dana: 12.12.2014. godine

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Danas, 12.12.2014. godine, u prostorijama Policijske stanice Breza, policijski komesar Šut Semir održao je sastanak sa načelnicima policijskih uprava, komandirima policijskih stanica na područjuZeničko-dobojskog kantona, te šefovima organizacionih jedinica u sektorima uniformisane i kriminalističke policije, kojom prilikom su analizirane aktivnosti poduzete u proteklom periodu, te je izvršena analiza Informacije o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za prvih 9 mjeseci 2014. godine. 

 

Kako je utvrđeno izvršenom analizom, aktuelni parametri ukazuju na činjenicu da je smanjen broj krivičnih djela za 11,9 %, te da je povećana ukupna rasvijetljenost istih. Takođe, u poređenju sa podacima iz 9 mjeseci prošle godine zabilježen je pad maloljetničke delinkvencije za 20,8 %. Kako je konstatovano, ukupan broj prekršaja u oblasti javnog reda i mira je manji za 19,8 %, dok je broj povrijeđenih lica u navedenim slučajevima takođe smanjen za 9,5 %. Evidentno je povećanje broja saobraćajnih nezgoda za 13,2 %, ali su zabilježene manje posljedice u smislu teže i lakše povrijeđenih lica, dok je broj smrtno stradalih manji za 5,8 %, iz čega se može zaključiti da je došlo do povećanja broja saobraćajnih nezgoda koje su za posljedicu imale materijalnu štetu pričinjenu na vozilima.Zadovoljavajuća je činjenica da stanje sigurnosti saobraćaja ima uzlazni trend, odnosno broj saobraćajnih nezgoda s težim posljedicama je u opadanju. Evidentni su i pozitivni efekti preventivnih i represivnih mjera i radnji koje se poduzimaju, tako da je potrebno iste nastaviti, kao i kreirati nove postupke uz intenzivno i racionalno korištenje savremene tehničke opreme. U proteklom periodu,težište aktivnosti policijskih službenika bilo je usmjereno na rasvjetljavanje teških krivičnih djela i otkrivanje izvršilaca istih, gdje su zabilježeni dobri rezultati i sprovedeno više operativnih akcija koje su za cilj imale razbijanje i procesuiranje organizovanih grupa koje su činile teška krivična djela u oblasti imovinskih krivičnih djela. Rad i djelovanje ovih grupa je bio prisutan na području više kantona, te su u tom kontekstu realizirane i združene policijske akcije u saradnji sa drugim policijskim agencijama, a koje su rezultirale hapšenjem i procesuiranjem većeg broja lica.

Nakon diskusija i izvršenih analiza postignutih rezultata, a u skladu sa aktuelnim procjenama stanja bezbjednosti, kao i sigurnosnim izazovima na našem području, naloženo je preduzimanje određenih aktivnosti svih organizacionih jedinica na području Uprave policije, kako bi se još više unaprijedilo stanje bezbjednosti na području Kantona u svim segmentima, te stvorili uvjeti za siguran život i rad svih građana. U drugom dijelu radnog sastanka se razgovaralo i diskutovalo o unapređenju rada policijskih službenika, povećanju radne discipline kao i profesionalnog ponašanja policijskih službenika, te o drugim aktuelnim pitanjima.

URED POLICIJSKOG KOMESARA