SAOPCENJAfin1

U mjesecu martu 2019. godine, u Policijskoj stanici Doboj Jug je održanom prezentacijom zvanično započet projekat "Sigurno susjedstvo", koji ima za cilj prevenciju kriminaliteta na nivou lokalne zajednice i unapređenje partnerskih odnosa sa članovima zajednice. Kako je predviđeno Planom projekta, cilj naznačenih aktivnosti je prevencija ne samo krivičnih djela, nego i drugih negativnih pojava i situacija koje sa aspekta sigurnosti mogu ugroziti i narušiti osjećaj sigurnosti kod građana. Takođe je naznačenim projektom planirano, da policijski službenici kroz stalne kontakte i razgovore sa građanima dolaze do saznanja i informacija o njihovim potrebama, strahovima i problemima, kako bi mogli reagovati na pravi način, te im sa druge strane dati preporuke i savjete za poduzimanje određenih mjera samozaštite, kako bi se općenito unaprijedila njihova sigurnost. Na održanoj prezentaciji su prisustvovali i predstavnici ICITAP-a, koji su dali značajnu podršku ovom projektu i pomogli u realizaciji određenih aktivnosti, kao i predstavnici drugih subjekata u lokalnoj zajednici.

U okviru naznačenog projekta a u saradnji sa Udruženjem privrednika općine Doboj Jug, na dvije lokacije pored magistralnih puteva M-17 i M-4 su postavljeni džambo plakati, sa ciljem informisanja javnosti o realizaciji projekta i ciljevima istog. Takođe su putem lokalnih medija urađeni i emitovani adekvatni prilozi o ovom projektu.

Uprava policije Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona u svom radu  poseban akcenat stavlja na uspostavljanje i razvijanje dobre komunikacije sa građanima. Ovakvo opredjeljenje polazi od činjenice da će se unapređenjem komunikacije sa građanima sticati njihovo povjerenje, što je osnovni preduslov za izgrađivanje partnerskog odnosa policije i građana, kako bi se zajednički radilo na povećanju općeg stanja sigurnosti, odnosno unapređenju lične i imovinske sigurnosti građana. Aktivnosti na ovom planu baziraju se na izgradnji novog pristupa u radu policije, koji u rješavanju bezbjednosnih problema akcenat stavlja na prevenciju i navedeni principi su bili osnov prilikom planiranja ovog projekta. U tom  kontekstu, policijski službenici Policijske stanice Doboj Jug su održali sastanke sa predstavnicima Foruma za bezbjednost građana, udruženja građana i sportskih društava, kao i drugih institucija i organizacija, na kojim su predstavljeni ciljevi projekta i metode implementacije istog.

Takođe je ostvarena bliska saradnja sa licima zaduženim za poslove sigurnosti i zaštite u trgovačkim centrima, firmama i pravnim licima, kojim su podijeljeni  obrasci projekta, kako bi dostavljali informacije o kretanju sumnjivih lica, vozila, kao i informacije o svim drugim uočenim pojavama, nedozvoljenim ponašanjima i slično. Naznačene ativnosti, kao i informacije koje su policijski službenici putem posebno sačinjenih obrazaca dobijali od građana, su doprinjele i pomogle uspješnom rasvjetljavanju nekoliko krivičnih djela, te su inicirale određene provjere u vezi dvanaest posebnih događaja i situacija koje su građani smatrali sumnjivim. Nadalje, korištenje materijala sa sistema video nadzora koje su privatne firme i kompanije dobrovoljno ustupale policijskim službenicima, u operativnom smislu je doprinjelo uspješnom rasvjetljavanju dva teža krivična djela koja su izvršena na navedenom području. Takođe je prikupljen značajan broj informacija koje su građani dobrovoljno dostavili a koje se tiču nelegalnih aktivnosti u vezi zloupotrebe opojih droga, i te informacije su u fazi operativnih provjera.

Prilikom obilaska terena, policijske patrole su u proteklom periodu uočile i konstatovale veći broj situacija u kojim su sugerisale građanima na određene sigurnosne propuste, koje građani sami mogu otkloniti a koje su im predočene ostavljanjem  tzv. „ obavijesti o obilasku “ .  Uvažavanjem sugestija policije i upozoravanjem građana na opisani način su spriječene neželjene posljedice i štete za građane. 

Uzimajući u obzir postignute rezultate i pozitivne efekete, napominjemo da će se i u narednom periodu nastaviti sa implementacijom ovog projekta, koji je prihvaćen sa velikim zadovoljstvom od strane predstavnika lokalne vlasti i svih članova lokalne zajednice, sa intencijom primjene istog i na području drugih policijskih stanica na području Zeničko-dobojskog kantona.

Uloga građana u aktivnostima policije je od ključne važnosti. Građani se pozivaju da aktivno sarađuju s policijom, da pozivom na broj 122 dostavljaju sva raspoloživa saznanja i podatke o nezakonitim i negativnim pojavama, te da budu partner policiji u stvaranju pretpostavki za bolji i sigurniji život.

Odsjek za odnose sa javnošću,analitiku i planiranje