SAOPCENJAfin1

Tokom proteklih dana, održavani su sastanci Operativnog štaba koji je formiran na nivou Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona po zavedenoj akciji „Srebrenica 2022“, u čijem sastavu su rukovodni policijski službenici organizacionih jedinica.

Takođe je na nivou Uprave policije donesen Plan mjera i radnji po zavedenoj akciji, u povodu obilježavanja 27. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopa pedeset identificiranih žrtava genocida.

Na održanim sastancima konkretizovane su i utvrđene obaveze i zadaci svih članova Štaba u cilju organizovanja i realizacije zadataka koji se tiču obezbjeđenja kretanja svih građana na području Kantona koji odlaze u Srebrenicu, kao i poduzimanja drugih mjera i radnji na realizaciji aktivnosti predviđenih za 11.07.2022. godine.

Takođe su konkretizovane sve obaveze iz Plana, prvenstveno u kontekstu planiranja i organizovanja osiguranja konvoja sa tabutima identificiranih žrtava genocida koje će biti ukopane u Memorijalnom centru u Potočarima, a koji je krenuo danas, 08.07.2022. godine, u 10,05 sati, sa platoa JKP „Gradska groblja“ u Visokom.

Sve policijske stanice na području iz nadležnosti Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona će, u skladu sa konkretnim zadacima i zaduženjima predviđenim Planom, poduzimati aktivnosti na stvaranju sigurnog ambijenta za bezbjedan odlazak i prolazak svih gostiju i građana u Srebrenicu. U tom kontekstu će se u skladu sa planiranim aktivnostima intenzivno raditi na prikupljanju operativnih podataka i drugih bezbjednosno interesantnih saznanja koja se tiču kretanja građana i konvoja za Srebrenicu, te će se intenzivirati kontrole u saobraćaju i obezbjediti sve trase kretanja, kako vozila i konvoja sa našeg područja, tako i vozila sa područja drugih kantona koja budu prolazila kroz naše područje. Takođe će biti poduzimane i druge mjere i radnje u okviru fizičkog, operativnog, saobraćajnog i KDZ obezbjeđenja, predviđene i utvrđene usvojenim Planom obezbjeđenja.

Odsjek za odnose sa javnošću,analitiku i planiranje