SAOPCENJAfin1

Dana 07.12.2020. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona i Udruženje "Medica" Zenica potpisali su Protokol o saradnji u pružanju zaštite, podrške, pomoći i zbrinjavanja žrtava nasilja u porodici i zajednici i prevencije nasilja u Zeničko-dobojskom kantonu. Protokol je u svim svojim pojedinostima usaglašen sa  Zakonom o zaštiti od nasilja Federacije BiH i Istanbulskom konvencijom - Konvencijom Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koju je ratificirala i Bosna i Hercegovina, i njegova primjena osigurat će efikasnu pomoć i podršku žrtvama nasilja u porodici i zajednici kao i njihovo adekvatno zbrinjavanje.

Protokol su potpisali Mirnes Bašić, vršilac dužnosti premijera Zeničko-dobojskog kantona, Sabiha Husić, direktorica uderuženja „Medica“ Zenica, Dario Pekić, ministar unutrašnjih poslova, Azra Šabanović, ministrica za rad, socijalnu politiku i izbjeglice te ovlašteni predstavnici Ministarstva za pravosuđe i upravu i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona. Činu potpisivanja prisustvovala je i dr. Ruth Wiseman, zamjenica ambasadora Velike Britanije u BiH, koja je, od početka sudjelujući u procesu izrade Protokola, dala veliki doprinos na planu njegovog usklađivanja sa standardima i normama međunarodnog prava.

Glavni nosioci aktivnosti u vezi sa realizacijom Protokola, u saradnji sa udruženjem „Medica“ Zenica, bit će Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo za pravosuđe i upravu te Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.

Odsjek za odnose s javnošću – Kabinet ministra