SAOPCENJAfin1

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Zeničko-dobojski kanton

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ministarstvo unutarnjih poslova

Z E N I C A

UPRAVA POLICIJE

Broj: 08-02-06/2- /24

Datum: 08.2.2024.godine

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBiH ("Službene novine FBiH", broj: 49/05 i 103/21) a u vezi sa članom 22. stav (1) tačka f) Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine ZE-DO kantona", broj:13/18, 6/19, 22/19, 21/20, 10/21 i 8/23) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MUP-a ZE-DO kantona, policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZE-DO kantona objavljuje:

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta namještenika

u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko- dobojskog kantona

Popuna se vrši na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca za sljedeća za radna mjesta:

 1. Viši referent sistem operater, Odsjek za informatiku, Ured policijskog komesara, 2 izvršioca,

 2. Viši samostalni referent za TT veze, Odsjek za komunikacije, Ured policijskog komesara, 1 izvršilac,

 3. Viši referent-specijalista za radio veze, Odsjek za komunikacije, Ured policijskog komesara, 1 izvršilac,

 4. Viši referent za prijem, zavođenje i razvođenje pošte, Odsjek za pravne i logističke poslove, Sektor za pravne, kadrovske i logističke poslove, 1 izvršilac,

 5. Viši referent-arhivar, Odsjek za pravne i logističke poslove, Sektor za pravne, kadrovske i logističke poslove, 1 izvršilac,

 6. Viši referent za knjigovodstvo stalnih sredstava, Odsjek za računovodstvo, Sektor za materijalno-finansijske poslove, 1 izvršilac,

 7. Viši referent za blagajničko poslovanje, Odsjek za računovodstvo, Sektor za materijalno-finansijske poslove, 1 izvršilac,

 8. Viši referent za logistiku i rezervaciju sredstava, Odsjek za komercijalne poslove, Sektor za materijalno-finansijske poslove, 1 izvršilac,

 9. Pomoćni radnik za održavanje čistoće, Servis za održavanje, Sektor za materijalno- finansijske poslove, 2 izvršioca,

 10. Viši referent za prijem, zavođenje i razvođenje pošte i arhivu, Odsjek za podršku, poslove pisarnice i zajedničke poslove Zenica, Sektor za materijalno-finansijske poslove, 2 izvršioca,

 11. Pomoćni radnik za održavanje čistoće, Odsjek za podršku, poslove pisarnice i zajedničke poslove Zenica, Sektor za materijalno-finansijske poslove, 2 izvršioca,

 12. Viši referent za prijem, zavođenje i razvođenje pošte i arhivu, Odsjek za podršku, poslove pisarnice i zajedničke poslove Breza, Sektor za materijalno-finansijske poslove, 1 izvršilac,

 13. Viši referent za prijem, zavođenje i razvođenje pošte i arhivu, Odsjek za podršku, poslove pisarnice i zajedničke poslove Maglaj, Sektor za materijalno-finansijske poslove, 1 izvršilac,

 14. Pomoćni radnik za održavanje čistoće, Odsjek za podršku, poslove pisarnice i zajedničke poslove Maglaj, Sektor za materijalno-finansijske poslove, 1 izvršilac,

 15. Viši referent za prijem, zavođenje i razvođenje pošte i arhivu, Odsjek za podršku, poslove pisarnice i zajedničke poslove Doboj Jug, Sektor za materijalno-finansijske poslove, 1 izvršilac,

 16. Pomoćni radnik za održavanje čistoće, Odsjek za podršku, poslove pisarnice i zajedničke poslove Doboj Jug, Sektor za materijalno-finansijske poslove, 1 izvršilac,

 17. Viši referent za prijem, zavođenje i razvođenje pošte i arhivu, Odsjek za podršku, poslove pisarnice i zajedničke poslove Usora, Sektor za materijalno-finansijske poslove, 1 izvršilac,

 18. Pomoćni radnik za održavanje čistoće, Odsjek za podršku, poslove pisarnice i zajedničke poslove Usora, Sektor za materijalno-finansijske poslove, 1 izvršilac,

 19. Viši referent za materijalno finansijske i opće poslove, Odsjek za podršku, poslove pisarnice i zajedničke poslove Vareš, Sektor za materijalno-finansijske poslove, 1 izvršilac,

 20. Referent za održavanje objekata i zagrijavanje, Odsjek za podršku, poslove pisarnice i zajedničke poslove Vareš, Sektor za materijalno-finansijske poslove, 1 izvršilac

 21. Viši referent vozač-kurir, Policijska uprava IV, 1 izvršilac,

 22. Viši referent za finansijsko knjigovodstvo, Odsjek za računovodstvo, Sektor za materijalno-finansijske poslove, 1 izvršilac.

OPIS POSLOVA:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1.:

 1. VIŠI REFERENT - SISTEM OPERATER

Opis poslova: pravi sigurnosne kopije podataka sa servera na magnetne trake, rukuje i opslužuje računare tokom obrade u skladu sa datim upustvima za rad; upozorava na nepravilno funkcionisanje programa i sistema; nadzire rad računarske mreže i radnih stanica za unos podataka i daje potrebna upustva za rad; stara se o ispravnoj realizaciji zahtjeva za izlaz podataka; sprovodi mjere zaštite u toku rada računara; stara se o obezbjeđenju propisanih klimatskih i drugih uslova za nesmetan rad servera; vodi evidenciju magnetnih medija i brine o njihovoj zaštiti i pohranjivanju; stara se o obezbjeđivanju potrebnog potrošnog materijala i magnetnih medija; vodi evidenciju o obrađenom materijalu i kontaktima sa organizacionim jedinicama u vezi zahtjeva i upita na računaru; preuzima neformatirane tekstove sa magnetnih medija; crta obrazce i druge grafičke dokumente; preuzima slike ili crteže i ugrađuje tekst; štampa uzorke i tehnički priprema konačnu verziju dokumenata spremnih za štampanje; vodi evidenciju primljenih i realizovanih zadataka; vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac; sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama i uputstvima sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima važećeg standarda u Kantonu.

Propisi koji se koriste u vršenju poslova: Zakon o zaštiti ličnih podataka, Uredba o kancelarijskom poslovanju, Uredba o jedinstvenom sistemu kriptozaštite, Uputstvo za rad na poslovima veze i kriptozaštite u MUP-u ZE-DO kantona

Za radno mjesto pod rednim brojem 2.:

VIŠI SAMOSTALNI REFERENT ZA TT VEZE

Opis poslova: organizuje rad na poslovima održavanja i brine se o kvalitetnom i blagovremenom izvršavanju poslova; pravi planove rada te periodične izvještaje o radu; evidentira i prati greške na uređajima i utrošak repromaterijala i rezervnih djelova za sve vrste uređaja veze; vrši zaduživanje materijala i rezervnih dijelova i vrši njihovo pravdanje; učestvuje u izradi i realizaciji planova razvoja, opremanja i modernizacije sistema veza; prati stručnu literaturu iz djelokruga rada; prati stručnu osposobljenost tehničara za izvršavanje njihovih poslova i daje im stručna upustva i objašnjena; vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac; sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama i uputstvima sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima važećeg standarda u Kantonu.

Propisi koji se koriste u vršenju poslova: Uputstvo za poslove montaže, instalacija i održavanje savremenih komunikacionih sistema Hi Path 3300, 3500, 3700, HICOM 300H, PANASONIC, itd, Uputstva za održavanje svih vrsta telefonskih, prenosnih perifernih uređaja i opreme.

Za radno mjesto pod rednim brojem 3.:

VIŠI REFERENT - SPECIJALISTA ZA RADIO VEZE

Opis poslova: radi na složenijim poslovima održavanja svih vrsta radio uređaja i prateće opreme neophodne za funkcionisanje radio veza; vrši sva redovna mjerenja tehničkih karakteristika radio uređaja; vodi evidenciju o kvarovima i uzrocima kvarova na radio uređajima; vrši provjeru stanja radio veza; vodi evidenciju o utrošku komponenata potrebnih za održavanje radio uređaja; izrađuje skice i šeme za montažu uređaja; vrši montažu i demontažu radio uređaja u vozila i druge objekte; radi druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac; sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama i uputstvima sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima važećeg standarda u Kantonu.

Propisi koji se koriste u vršenju poslova: Tehnička uputstva za instalacije, montažu i održavanje repetitora, digipitera, fiksnih i ručnih stanica, te ostale opreme sistema radio veza i mjerne tehnike u objektima i vozilima.

Za radno mjesto pod rednim brojem 4:

VIŠI REFERENT ZA PRIJEM, ZAVOĐENJE I RAZVOĐENJE POŠTE

Opis poslova: vrši prijem pošte dostavljene putem poštanskog operatera, kurira i neposredno od stranaka; vrši prijem akata i podnesaka stranaka i poništavanje administrativne takse; izdaje potvrde o primljenim podnescima; daje informacije strankama o potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje određenih prava; utvrđuje formalnu ispravnost podnesaka koje stranka neposredno predaje, daje upute o otklanjanju uočenih nedostataka; signiranu poštu zavodi u propisane knjige evidencija shodno pravilima kancelarijskog poslovanja, upisuje u interne dostavne knjige i otvara omote za predmete i akte; poštu koja se otprema razvodi kroz odgovarajuće knjige evidencija i vrši pakovanje i otpremanje pošte; stara se o fotokopiranju pošte signirane na više organizacionih jedinica; stara se o rukovanju i čuvanju pošte i blagovremenom dostavljanju iste nadležnom rukovodiocu na signiranje; obavlja i druge poslove iz djelokruga radnog mjesta koje mu odredi neposredni rukovodilac; sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama i uputstvima sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima važećeg standarda u Kantonu.

Propisi koji se koriste u vršenju poslova: Zakon o kantonalnim administrativnim taksama, Uredba o kancelarijskom poslovanju, Zakon o upravnom postupku, Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja.

Za radno mjesto pod rednim brojem 5.:

VIŠI REFERENT - ARHIVAR

Opis poslova: sređuje arhivsku građu u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi; izdaje na revers, po zahtjevu obrađivača, arhivirane predmete; raspoređuje arhivu po klasifikacionim oznakama i arhivira završene predmete i akte; vodi arhivsku knjigu; stara se o čuvanju arhiviranih predmeta i predlaže uništenje arhivske građe kojoj je istekao rok čuvanja; obavlja i druge poslove iz djelokruga radnog mjesta koje mu odredi neposredni rukovodilac; sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama i uputstvima sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima važećeg standarda u Kantonu.

Propisi koji se koriste u vršenju poslova: Uredba o kancelarijskom poslovanju, Zakon o upravnom postupku, Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja, Zakon o arhivskoj građi, Uredba o organizovanju i načinu vršenja arhivskih poslova, Uputstvo o arhivskoj knjizi.

Za radno mjesto pod rednim brojem 6.:

VIŠI REFERENT ZA KNJIGOVODSTVO STALNIH SREDSTAVA

Opis poslova: vodi evidencije stalnih sredstava i ažurira ih u toku i na kraju poslovne godine; vrši pripreme za popis imovine i sravnjenje stvarnog stanja stalnih sredstava i sitnog inventara sa knjigovodstvenim; vrši obračun amortizacije i revalorizacije stalnih sredstava, otpis stalnih sredstava i sitnog inventara; vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac; sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama i uputstvima sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima važećeg standarda u Kantonu.

Propisi koji se koriste u vršenju poslova: Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u FBiH, Zakon o namještenicima, Zakon o unutrašnjim poslovima ZE-DO kantona.

Za radno mjesto pod rednim brojem 7.:

VIŠI REFERENT ZA BLAGAJNIČKO POSLOVANJE

Opis poslova: trebuje i evidentira novčana sredstva na ime blagajničkog maksimuma putem sistema trezora; vrši isplatu dnevnica za službeno putovanje i akontacija po putnim nalozima; vrši isplatu iz kase za posebne namjene u skladu sa Pravilnikom, vrši isplatu po računima za sitne materijalne troškove; kontaktira sa Ministarstvom finansija–trezorom radi pravdanja prethodnog i trebovanja novog blagajničkog maksimuma; prima uplate koje se odnose na tople i hladne obroke, napitke i sl.; ostvarene prihode uplaćuje na depozitni račun Kantona; sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama i uputstvima sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima važećeg standarda u Kantonu.

Propisi koji se koriste u vršenju poslova: Pravilnik o knjigovodstvu budžeta ZE-DO kantona, Računovodstvene politike za budžetske korisnike i Trezor ZE-DO kantona, Zakon o arhivskoj građi, Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u FBiH, Zakon o namještenicima, Uputstvo o blagajničkom poslovanju Ministarstva finansija ZE-DO kantona.

Za radno mjesto pod rednim brojem 8.:

VIŠI REFERENT ZA LOGISTIKU I REZERVACIJU SREDSTAVA

Opis poslova: vrši poslove nabavke roba, materijala, opreme i usluga potrebnih ugovornom organu, a nakon provedenih procedura i postupaka javnih nabavki; popunjava obrazac Zahtjeva za nabavku; vrši kontrolu tenderskih cijena; priprema narudžbenice i vrši rezervaciju sredstava u skladu sa trezorskim poslovanjem; u saradnji sa Odsjekom za računovodstvo vrši usaglašavanje izdatih narudžbenica sa ispostavljenim računima i aktivno učestvuje u izradi računovodstvenih izvještaja; samostalno i u saradnji sa drugim službenicima izrađuje programe, informacije i analize; obavlja poslove u vezi sa baždarenjem mjernih uređaja koje koristi Uprava policije; vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac; sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama i uputstvima sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima važećeg standarda u Kantonu.

Propisi koji se koriste u vršenju poslova: Zakon o javnim nabavkama BiH, Zakon o izvršavanju budžeta ZE-DO kantona, Zakon o unutrašnjim poslovima ZE-DO kantona, Zakon o namještenicima, Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u organima uprave i službama za upravu u FBiH, Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službama za uprava u FBiH, Pravilnik o knjigovodstvu budžeta ZE-DO kantona

Za radna mjesta pod rednim brojem 9., 11.,14., 16. i 18.:

POMOĆNI RADNIK ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE

Opis poslova: održava čistoću u objektima u sjedištu Ministarstva i Uprave policije; vrši prenos otpadnih materijala do kontejnera ili kante za smeće; vodi računa o čistoći predulaza, dvorišta, parking prostora, ulaza, holova, hodnika, pomoćnih prostorija, kancelarija, mokrih čvorova i sl; pere, pegla, briše i usisava prašinu i vrši druge poslove na čišćenju i održavanju prostorija, inventara i uređaja; vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac; sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama i uputstvima sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima važećeg standarda u Kantonu.

Propisi koji se koriste u vršenju poslova: Zakon o namještenicima, Instrukcije i Uputstva koja se koriste u radu Ministarstva a primjenjuju se na sve zaposlene.

Za radna mjesta pod rednim brojem 10., 12.,13,,15.,i 17.:

VIŠI REFERENT ZA PRIJEM, ZAVOĐENJE I RAZVOĐENJE POŠTE I ARHIVU

Opis poslova: prima poštu dostavljenu putem poštanskog operatera, kurira i zahtjeve koje stranke neposredno podnose; stara se o rukovanju i čuvanju pošte i blagovremenom dostavljanju iste nadležnom rukovodiocu na signiranje; signiranu poštu zavodi u propisane knjige evidencija shodno pravilima kancelarijskog poslovanja, upisuje u interne dostavne knjige i otvara omote za predmete i akte; poštu koja se otprema razvodi kroz odgovarajuće knjige evidencija i vrši otpremu pošte; poštu koja se otprema pakuje shodno propisima o kancelarijskom poslovanju, zavodi u knjige za otpremu pošte i istu dostavlja poštanskom operateru, odnosno na naznačenu adresu primaoca; primljene predmete i akte putem interne dostavne knjige dostavlja nadležnim organizacionim jedinicama; od organizacionih jedinica prima završene predmete i iste arhivira shodno propisima o kancelarijskom poslovanju i arhviranju predmeta, vodi arhivsku knjigu; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada radnog mjesta koje mu odredi neposredni rukovodilac i pod nadzorom i uputstvima neposrednog rukovodioca; sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama i uputstvima sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima važećeg standarda u Kantonu.

Propisi koji se koriste u vršenju poslova: Zakon o upravnom postupku, Zakon o kantonalnim administrativnim taksama, Uredba o kancelarijskom poslovanju, Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja.

Za radno mjesto pod rednim brojem 19.:

VIŠI REFERENT ZA MATERIJALNO-FINANSIJSKE I OPĆE POSLOVE

Opis poslova: obavlja računovodstveno-materijalne i opće poslove; vrši obračun naknade za prevoz na posao i sa posla; obavlja blagajničke poslove, preuzima novčana sredstva iz glavne blagajne na ime hitnih nabavki, vodi propisane evidencije (nalog naplate, isplate te blagajnički dnevnik); odgovoran je za blagovremeno trebovanje kancelarijskog i drugog potrošnog materijala za policijsku stanicu i policijsku upravu i vođenje propisanih evidencija; vrši materijalno-finansijske i logističke poslove za potrebe policijske stanice, vrši poslove i vodi evidencije o zaduženju/razduženju materijalno-tehničkih sredstava policijskih službenika objedinjava šihtarice, iste kompletira i dostavlja Odsjeku za računovodstvo; obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac; sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama i uputstvima sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima važećeg standarda u Kantonu.

Propisi koji se koriste u vršenju poslova: Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službama za upravu FBiH, Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja, Zakon o namještenicima, Zakon o arhivskoj građi, Pravilnik o knjigovodstvu.

Za radno mjesto pod rednim brojem 20.:

REFERENT ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA I ZAGRIJAVANJE

Opis poslova: obavlja sve vrste tekućeg održavanja i opravke objekata, uređaja i sredstava u manjem obimu; stara se o zagrijavanju objekata; planira i trebuje potreban materijal i rezervne dijelove naophodne za održavanje i o tome vodi potrebne evidencije; učestvuje u zajedničkim akcijama uređenja zelenih površina oko objekata; vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac; sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama i uputstvima sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima važećeg standarda u Kantonu.

Propisi koji se koriste u vršenju poslova: Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službama za upravu FBiH, Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja, Zakon o namještenicima.

Za radno mjesto pod rednim brojem 21.:

VIŠI REFERENT - VOZAČ-KURIR

Opis poslova: vrši poslove vozača motornih vozila i vodi računa o njihovoj ispravnosti i čistoći; vodi knjigu evidencije o utrošku goriva i maziva; obavlja kurirske poslove; obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac; sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama i uputstvima sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima važećeg standarda u Kantonu.

Propisi koji se koriste u vršenju poslova: Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima, Uredba o kancelarijskom poslovanju, Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja.

Za radno mjesto pod rednim brojem 22.:

VIŠI REFERENT ZA FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO

Opis poslova: vrši knjiženje poslovnih transakcija u pomoćnim knjigama i glavnoj knjizi prema uputama Ministarstva finanasija-trezora; vrši analizu knjigovodstvenih kartica radi provjere regularnosti knjigovodstvenih stanja i usklađivanja stanja po svim obavezama i potraživanjima; vrši uparivanje dokumenata, računa i narudžbenica; priprema podatke za periodične i godišnje izvještaje; brine se za uredno i ažurno odlaganje i čuvanje finansijske dokumentacije; vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac; sve poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa procedurama i uputstvima sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima važećeg standarda u Kantonu.

Propisi koji se koriste u vršenju poslova: Pravilnik o knjigovodstvu budžeta ZE-DO kantona, Računovodstvene politike za budžetske korisnike i Trezor ZE-DO kantona, Zakon o arhivskoj građi, Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u FBiH, Zakon o namještenicima.

USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA:

Pored opštih uslova predviđenih u članu 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (državljanstvo Bosne i Hercegovine, punoljetstvo, zdravstvena sposobnost, odgovarajuća vrsta i stepen školske spreme, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten/a iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava BiH) kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, i to:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1.:

Stepen i vrsta školske spreme: SSS tehničke struke

Radni staž: najmanje 10 mjeseci u struci

Položen stručni ispit,iskustvo iz oblasti informatike i poznavanje rada na računaru

Za radno mjesto pod rednim brojem 2.:

Stepen i vrsta školske spreme: viša stručna sprema, I stepen Elektrotehničkog ili Mašinskog fakulteta

Radni staž: najmanje 1 godina u struci

Položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru

Za radno mjesto pod rednim brojem 3.:

Stepen i vrsta školske spreme: SSS tehničke struke

Radni staž: najmanje 10 mjeseci u struci

Položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru

Za radno mjesto pod rednim brojem 4.:

Stepen i vrsta školske spreme: SSS, Gimnazija, Upravna, Ekonomska škola, škola društvenog ili tehničkog smjera

Radni staž: najmanje 10 mjeseci

Položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru

Za radno mjesto pod rednim brojem 5.:

Stepen i vrsta školske spreme: SSS, Gimnazija, Upravna ili Ekonomska škola

Radni staž: najmanje 10 mjeseci u struci

Položen stručni ispit, položen arhivski ispit, poznavanje rada na računaru

Za radno mjesto pod rednim brojem 6.:

Stepen i vrsta školske spreme: SSS, Gimnazija ili Ekonomska škola

Radni staž: najmanje 10 mjeseci u struci

Položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru

Za radno mjesto pod rednim brojem 7.:

Stepen i vrsta školske spreme: SSS, Gimnazija ili Ekonomska škola

Radni staž: najmanje 10 mjeseci u struci

Položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru

Za radno mjesto pod rednim brojem 8.:

Stepen i vrsta školske spreme: SSS, Gimnazija ili Ekonomska škola

Radni staž: najmanje 10 mjeseci u struci

Položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru

Za radna mjesta pod rednim brojem 9., 11., 14., 16. i 18:

Stepen i vrsta školske spreme: Osnovna škola

Za radna mjesta pod rednim brojem 10., 12., 13., 15. i 17.:

Stepen i vrsta školske spreme: SSS, Gimnazija, Upravna ili Ekonomska škola

Radni staž: najmanje 10 mjeseci u struci

Položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru

Za radno mjesto pod rednim brojem 19.:

Stepen i vrsta školske spreme: SSS, Gimnazija, Upravna ili Ekonomska škola

Radni staž: najmanje 10 mjeseci u struci

Položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru

Za radno mjesto pod rednim brojem 20.:

Stepen i vrsta školske spreme: SSS, Tehnička škola

Radni staž: 6 mjeseci

Za radno mjesto pod rednim brojem 21..:

Stepen i vrsta školske spreme: SSS društvenog ili tehničkog smjera

Radni staž: najmanje 10 mjeseci

Položen ispit za vozača "B" kategorije

Za radno mjesto pod rednim brojem 22.:

Stepen i vrsta školske spreme: SSS, Gimnazija, Upravna ili Ekonomska škola

Radni staž: najmanje 10 mjeseci u struci

Položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru

POTREBNI DOKUMENTI:

 1. prijava sa naznačenim rednim brojem i nazivom radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom ( prijava mora biti potpisana od podnosioca prijave)

2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca)

3. izvod iz matične knjige rođenih (sa rokom važenja trajno)

4. ovjerena izjava da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa

nije otpušten/a iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo

kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini (ne starije od 3

mjeseca)

5. ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava BiH

(ne starija od 3 mjeseca)

6. diploma o završenoj VŠS, I stepen Elektrotehničkog ili Mašinskog fakulteta za radno mjesto pod rednim brojem 2.,

 1. diploma ili svjedodžba o završenoj srednjoj školskoj spremi potrebnoj za radna mjesta pod rednim brojem 1.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,10.,12.,13.,15.,17.,19.,20.,21.i 22..

 2. svjedodžba o završenoj osnovnoj školi za radna mjesta pod rednim brojem: 9.,11.,14.,16. i 18.

 3. a) dokaz o radnom stažu sa višom školskom spremom za radno mjesto pod rednim brojem 2.

b) dokaz o radnom stažu sa završenom srednjom školskom spremom za radna mjesta pod rednim brojem 1.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,10.,12.,13.,15.,17.,19.,20.,21. i 22..

Kao dokaz o radnom stažu dostavlja se potvrda ili uvjerenje poslodavca kod kojih je kandidat radio ili trenutno radi ili uvjerenje Porezne ispostave ovjerene pečatom i potpisom u kojem su tačno naznačeni periodi prijave i odjave kandidata, ili uvjerenje Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Uz Uvjerenje Zavoda za PIO/MIO kandidat je obavezan dostaviti i potvrdu sa pojašnjenjem šifre zanimanja iz uvjerenja (listinga) tako da se može utvrditi sa kojom stručnom spremom je kandidat radio. Ukoliko se kao dokaz o stažu dostavlja potvrda poslodavca, ista mora sadžavati sljedeće podatke:

- naziv i sjedište poslodavca, broj, datum i mjesto izdavanja potvrde, podatke o nazivu radnog mjesta i poslove koje je obavljao, obavezno naznačenu školsku spremu sa kojom je obavljao poslove, period obavljanja poslova, potpis i pečat ovlaštenog lica.

 1. dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu za višu školsku spremu za radno mjesto pod rednim brojem 2.

 2. dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu za srednju školsku spremu za radno mjesto pod rednim brojem 1.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,10.,12.,13.,15.,17.,19. i 22.

12. dokaz o položenom ispitu za arhivara za radno mjesto pod rednim brojem 5.

13. dokaz o poznavanju rada na računaru izuzev za radna mjesta pod rednim brojem 9., 11., 14., 16., 18., 20. i 21.

12. dokaz o položenom vozačkom ispitu "B" kategorije za radno mjesto pod rednim brojem 21.

Napomena: Kandidat koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisima na koji se poziva.

Namještenici srednje školske spreme koji za vrijeme prijema u radni odnos o organ državne službe imaju navršen radni staž u trajanju od šest mjeseci, odnosno devet mjeseci od dana sticanja više školske spreme, a nisu položili stručni ispit mogu se primiti u radni odnos, ali su dužni taj ispit položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.

Dokumenti priloženi uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izabrani kandidat za radno mjesto pod rednim brojem 21. pored naprijed navedenih uslova, mora ispunjavati i uslov u pogledu nepostojanja sigurnosnih smetnji u smislu odredbi člana 30. i 31. stav 1. Zakona o zaštiti tajnih podataka ("Službeni glasnik BiH", broj: 54/05 i 12/09), te će biti predmet sigurnosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje sigurnosne dozvole za pristup tajnim podacima stepena "POVJERLJIVO". Sigurnosne provjere za izabranog kandidata za navedeno radno mjesto će se obaviti prije donošenja rješenja o prijemu u radni odnos i izabrani kandidat za koga se utvrdi sigurnosna smetnja neće biti primljeni u radni odnos.

Kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o radnoj sposobnosti (zdravstvenom stanju) za obavljanje poslova i zadataka radnog mjesta na koje se primaju u radni odnos (ne starije od 3 mjeseca).

Kandidat koji bude primljen u radni odnos podliježe obavezi probnog rada u trajanju od 3 mjeseca.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima "Dnevni avaz" , "Oslobođenje" i " Dnevni list".

Sve prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu:

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZE-DO kantona, Trg BiH 1. Zenica,

sa naznakom

"Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta namještenika u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona" (ne otvarati) .

                                                                                                                                    POLICIJSKI KOMESAR

                                                                                                                                   Generalni inspektor policije

                                                                                                                           Admir Gazić