SAOPCENJAfin1

U cilju pravilnog i pravovremenog postupanja policijskih službenika kod prijava nasilja u porodici koje se sve češće dešava u našem društvu, nerijetko i sa tragičnim posljedicama, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona već duži period, u kontinuitetu poduzima niz aktivnosti preventivnog karaktera koje imaju za cilj edukaciju policijskih službenika.

S tim u vezi, Odsjek za edukaciju je u skladu sa Planom i programom stručnog osposobljavanja i usavršavanja policijskih službenika Uprave policije, MUP-a Ze-Do kantona, organizovao jednodnevnu obuku na temu „Postupanje policijskih službenika po prijavama nasilja u porodici i provođenje zaštitnih mjera“, koja se realizovala u periodu od 12.02. do 07.03.2024.godine u prostorijama Centra za obuku i smještaj Specijalne policijske jedinice u Zenici.

Na predmetnoj obuci su učestvovala 354 policijska službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, koji u skladu sa opisom radnog mjesta poduzimaju određene mjere i radnje u slučajevima nasilja u porodici, te policijski službenici koji prvi dolaze u kontakt sa žrtvama nasilja u porodici.

Cilj vršenja obuke jeste kontinuirano stručno osposobljavanje i usavršavanje policijskih službenika o zakonskim odredbama i to Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici (Službene novine FBiH br.20/13 i 75/21) i Pravilnikom o načinu provođenja zaštitnih mjera za počinioce nasilja u porodici koje su u nadležnosti policije (Službene novine FBiH br.20/13), o sprečavanju i otkrivanju nasilja u porodici, potrebama i pravima žrtava, kao i sprečavanju sekundarne viktimizacije na način koji je utvrđen pravnim okvirom u FBiH, odnosno cilj je unapređenje policijskog postupanja u slučajevima nasilja u porodici i provođenja zaštitnih mjera za počinioce nasilja u porodici koje su u nadležnosti policije.

Predmetnim Planom su kao edukatori na navedenu temu određeni policijski službenici, certificirani predavači Uprave policije koji su navedenom edukacijom svoja stečena znanja, iskustva i kompetencije stečene kroz razne domaće i međunarodne obuke prenijeli na policijske službenike.

Pored postizanja visokog nivoa profesionalizma u dokumentovanju događaja u ovoj oblasti, jedan od osnovnih ciljeva ove obuke je bio da policijski službenici unaprijede svoje znanje, te da primjene najviše standarde u svom radu na slučajevima nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

 

Uprava policije MUP-a ZDK je opredjeljena da kontinuirano vrši stručno osposobljavanje i usavršavanje policijskih službenika u svim oblastima koje su u nadležnosti policije u cilju profesionalizacije njihovog postupanja, te da kroz uključenost svih aktera koji imaju nadležnost u postupanju u slučajevima nasilja u porodici, razvija daljnju saradnju, te pruži zaštitu i podršku žrtvama nasilja u porodici.

                                                                                                     Odsjek za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje