Bilten za 21.05.2024. godine

JAVNI RED I MIR

Na području Zeničko-dobojskog kantona javni red i mir je narušen u petnaest slučajeva.

U naveden...

Opširnije...

zene

S T A T U T

 

U D R U Ž E NJ A

„MREŽA ŽENA POLICAJACA”

MŽP

Sarajevo, oktobar 2011. godine

U skladu sa čl. 10. i 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/111), osnivačka Skupština Udruženja „Mreže žena policajaca“, održana u Sarajevu,dana 04.10.2011. godine, donijela je   

S T A T U T 

U D R U Ž E NJ A

„MREŽA ŽENA POLICAJACA” 

I – OPŠTE ODREDBE

Član 1.

            

            Ovim Statutom u skladu sa članom 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon) se uređuje:

-          naziv i sjedište Udruženja;

-          ciljevi i djelatnosti Udruženja;

-          postupak za primanje i isključivanje članova ;

-          organe Udruženja, način na koji se biraju, ovlaštenja koja imaju, kvorum i pravila glasanja, trajanje mandata, lica ovlaštena da sazovu skupštinu, uslove i način raspuštanja,odnosno prestanka rada;

-          pravila za ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Udruženja, kao i organ ovlašten za nadzor nad korištenjem tih sredstava;

-          javnost rada;

-          postupak za izmjenu i dopunu Statuta i donošenje drugih opštih akata;

-          opis, oblik i sadržaj pečata i znaka Udruženja;

-          zastupanje Udruženja;

-          uslovi za spajanje ili podjelu u drugo Udruženje i prestanak rada;

-          postupak za raspolaganje preostalom imovinom i drugim sredstvima u slučaju raspuštanja ili prestanka rada Udruženja, i

-          druga pitanja od značaja za organizaciju i djelovanje Udruženja.

Član 2.

Osnovni principi Udruženja su tolerancija, demokracija, raznolikost, dobrovoljnost i otvorenost.

II – NAZIV, ADRESA I DJELOKRUG RADA UDRUŽENJA

Član 3.

Puni naziv Udruženja:

Udruženje „Mreža žena policajaca”

Udruga „Mreža žena policajaca”

УДРУЖЕЊЕ „Мрежа жена полицајаца”

Skraćeni naziv Udruženja:

UDRUŽENJE „MŽP”

UDRUGA „MŽP”

УДРУЖЕЊЕ „MЖП”

Član 4.

Sjedište Udruženja je: Sarajevo, Ulica Mehmeda Spahe broj 7.

Član 5.

Udruženje djeluje na cijelom području Bosne i Hercegovine.

Član 6.

Udruženje može promijeniti naziv, sjedište i znak Udruženja, o čemu odlučuje Skupština Udruženja (u daljem tekstu: Skupština), u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Član 7.

Danom upisa u Registar udruženja kod nadležnog Ministarstva, Udruženje stiče svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovonostima u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

III – PRAVNI STATUS, PEČAT, ŠTAMBILJ I ZNAK UDRUŽENJA

Član 8.

Udruženje ima Pečat promjera 35 mm, u kojem je kružno upisan naziv na tri jezika i dva pisma, bosanskom jeziku:  Udruženje "Mreža žena policajaca", hrvatskom jeziku: Udruga "Mreža žena policajaca" i na srpskom jeziku:Удружење „Мрежа жена полицајаца”i čijem središtu se  nalazi znak Udruženja i sjedište: Sarajevo.

Član 9.

Udruženje ima svoj znak. Znak Udruženja je oblika stilizovanog štita nepravilnog oblika žute i plave boje, oivičen žutom, tamno plavom, svjetlo plavom i bjelom linijom. Na  središnjem djelu znaka nalazi se lik policijske službenice, a sa lijeve strane znaka nalazi zvjezda bjele boje.

 

V – CILJEVI  I DJELATNOST UDRUŽENJA

Član 10.

Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

-       Udruživanje žena policajaca u cilju poboljšanja položaja žena u policijskim službama i u Bosni i  Hercegovini;  

-       Podizanje svijesti žena i muškaraca u policiji o rodnoj ravnopravnosti i podrška promovisanju Mreže žena u policiji;

-       Pružanje preporuka policijskim službama i široj zajednici na temu najboljih praksi vezanih za misiju Udruženja ;

-       Zagovaranje rodno osjetljivog policijskog obrazovanja;

-       Razmjena iskustava i informacija sa istim i sličnim udruženjima, kao i drugim organima i organizacijama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu;

-       Pružanje savjeta policijskim službama na temu pitanja važnih za položaj žena u policiji i  rodnu ravnopravnost;

-       Saradnja sa nadležnim institucijama, organima, organizacijama, nevladinim i međunarodnim organizacijama vezano za položaj žena u oblasti sigurnosti; 

-       Razmjena informacija među članovima  Udruženja na temu položajažena u policiji i rodnih pitanja u praksi obavljanja policijskih dužnosti;

-       Stručno usavršavanje članova kroz razmjenu informacija i drugih vrsta dodatnog obrazovanja;

-       Organizacija seminara, stručnih sastanaka, okruglih stolova, konferencija radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;

-       Izdavanje knjiga, brošura, struče literature i drugih publikacija radi ostvarivanja ciljeva Udruženja, u skladu sa Zakonom;

-       Upoznavanje javnosti i pružanje informacija o radu i aktivnostimaUdruženja;

-       Pokretanje inicijative kod nadležnih organa da se zakonom i drugim propisima stvore optimalni uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja.

-       Uvođenje osoba zaduženih za gender pitanja u policijskim organima i njihovom umrežavanju;

-       Podrška i pomoć mladima kadrovima u smislu stipendijama, edukacija, obuka i drugog obrazovanja.

Član 11.

            Udruženje je nestranačko, nevladina i neprofitna organizacija.

V – ČLANSTVO UDRUŽENJA

 

Član 12.

Član Udruženja može postati svaka službena osoba (policajka) koja je uposlenik agencija za provođenje zakona, a koja prihvata Statut i ciljeve Udruženja i to potvrđuje potpisivanjem pristupnice.

            Članovi Udruženja su ravnopravni.

Iznimno počasnim članom Uduženja može postati i svaka domaća i strana fizička i pravna osoba zbog posebnih zasluga, sponzorstva, pomoći Udruženju ili značajnim doprinosom pomoći promovisanja Udruženja i namjene za koje je Udruženje osnovano.

Član 13.

O prijemu u članstvo odlučuje Upravni odbor Udruženja (u daljem tekstu: Upravni odbor), a na osnovu pravilnika kojeg donese Skupština, osim prijema u počasno članstvo koje je isključivo u nadležnosti Skupštine.

Za stupanje u članstvo Udruženja podnosi se pristupnica na propisanom obrascu.

            Udruženje vodi spisak svojih članova.

VI – PRESTANAK ČLANSTVA

                         

Član 14.

Članstvo u Udruženju prestaje:

 • smrću člana;

·         istupanjem fizičkih lica, a za pravne osobe, prestankom svojstva pravne osobe;

 • Isključenjem.

Član 15.

Svaki član Udruženja može slobodno istupiti iz članstva.

Sa odlukom člana Udruženja o istupanju iz članstva, upoznaje se predsjednik Upravnog odbora, nakon čega se vrši evidentiranje istupanja.

Član 16.

Isključenje iz članstva se vrši u slučaju kada član Udruženja teže povrijedi odredbe ovog Statuta ili drugih pravila Udruženja ili ako djeluje protivno ciljevima i interesima Udruženja.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor.

Protiv odluke Upravnog odbora o isključenju, isključeni član ima pravo žalbe Skupštini u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

Odluka Skupštine je konačna.

            Isključenje iz Udruženja povlači sa sobom i opoziv tog člana u organima upravljanja, odnosno opoziv kao predstavnika Udruženja.

VII – PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI ČLANOVA UDRUŽENJA

Član 17.

            Prava članova Udruženja su:

 • da biraju i budu birani u tijela Udruženja;

 • da daju prijedloge, mišljenja i sugestije;

 • da prate rad Udruženja i pokreću inicijative za rješavanje pitanja od interesa za Udruženje;

 • da budu redovno informisani o radu i rezultatima rada Udruženja;

 • da u zaštiti svojih prava koriste pomoć Udruženja.

Član 18.

Dužnosti članova Udruženja su:

 • da učestvuju u aktivnostima Udruženja;

 • da savjesno i odgovorno izvršavaju povjerene poslove i zadatke u vezi sa radom i aktivnostima Udruženja;

 • da propagiraju djelatnost Udruženja, a posebno značaj njenih programskih ciljeva;

 • da redovno izvršavaju preuzete obaveze prema Udruženju i provode odluke, stavove i zaključke organa upravljanja Udruženjem.

Član 19.

            Oblici odgovornosti članova  su:

 • javna kritika za neizvršavanje dužnosti kojima nije narušen ugledUdruženja ili nije nastala znatna materijalna šteta;

 • opomena pred isključenje za višekratno neizvršavanje dužnosti i obaveza;

·         isključenje iz Udruženja u slučaju da član teže povrijedi Statutarne odredbe ili ugrozi ugled Udruženja, odnosno nanese veću materijalnuštetu.

Bliži uslovi i načini odgovornosti članova će se regulisati Pravilnikom koji donosi Upravni odbor.

VIII – ORGANI UDRUŽENJA

  Član 20.

Organi upravljanja Udruženja su:

1.    Skupština Udruženja;

2.    Upravni odbor Udruženja;

3.    Predsjednik i potpredsjednik Udruženja.

1.    SKUPŠTINA UDRUŽENJA

Član 21.

Skupština udruženja  je najviši organ Udruženja i čine je svi članovi Udruženja sa jednakim pravom glasa.

Član 22.

Skupština održava se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

           

Skupštinu saziva predsjednik Skupštine.

Pismeni poziv, sa prijedlogom dnevnog reda i materijalima za raspravu, članovima Skupštine se dostavljaju najmanje sedam dana prije održavanja sjednice Skupštine.

            Predsjednik je dužan je sazvati Skupštinu (redovnu ili vanrednu):

 • na prijedlog Upravnog odbora,

 • na zahtjev 1/3 članova Udruženja,

 • na zahtjev predsjednika Udruženja.

Ukoliko predsjednik ne sazove Skupštinu u roku od 10 dana od dana primljenog zahtjeva, Skupštinu saziva predlagač.

Član 23.

Radom Skupštine rukovodi predsjednik Skupštine, kojeg imenuje i razrješava Skupština.

Mandat predsjednika je dvije godine s mogućnošću reizbora.

Skupština redovno imenuje  zapisničara i ovjerivača zapisnika

                       

Predsjednik Skupštine:

 • stara se o organizovanju i radu Skupštine i saziva njene sjednice;

 • priprema materijal za njene sjednice,

 • predlaže dnevni red sjednice;

 • predsjedava sjednicama Skupštine;

 • potpisuje akte donesene na Skupštini;

 • stara se o izvršenju odluka, zaključaka i drugih akata Skupštine;

 • koordinira rad organa i tijela Skupštine;

 • vrši i druge poslove koje mu odredi Skupština u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

     Predsjednik može biti razrješen i prije isteka mandata:

 • na sopstveni zahtjev;

 • ako ne prisustvuje sjednici Skupštine tri puta uzastopno bez opravdanih razloga;

 • ako svojim radnjama u vezi sa radom predsjednika ruši ugled Udruženja, i

 • drugim slučajevima predviđenim Zakonom, ovim Statutom i aktima Udruženja.

Član 24.

Skupština radi u sjednicama i kvorum je natpolovična većina svih članova Skupštine.

            Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Skupštine, ukoliko ovim Statutom nije predviđeno da se za donošenje određenih akata traži kvalifikovana većina.

      Glasanje na skupštini je javno, ukoliko se na samoj skupštini ne utvrdi tajni način glasanja.

Skupština donosi Poslovnik o radu Skupštine.

Poslovnikom se bliže uređuju pitanja unutrašnje organizacije i rada Skupštine, uvjeti za rad Skupštine, postupak donošenja odluka i drugih općih akata, način glasanja o pojedinim pitanjima od značaja za funkcionisanje Skupštine. 

Član 25.

U radu Skupštine, bez prava odlučivanja mogu prisustvovati i predstavnici drugih pravnih lica sa kojima Udruženje ostvaruje saradnju i predstavnici državnih organa.

Član 26.

Skupština Udruženja je nadležna za:

 • donošenje Statuta, izmjena i dopuna Statuta i drugih akata određenih Statutom;

 • donošenje programa rada za mandatni period i godišnji plan rada Udruženja;

 • razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora između dvije sjednice Skupštine;

 • usvajanje završnog računa Udruženja za prethodnu godinu i finansijskog plana za tekuću godinu;

 • odlučivanje o spajanju ili podjeli u drugo udruženje i prestanak rada;

 •  imenuje i razrješava predsjednika Skupštine, članove Upravnog odbora, predsjednika i potpredsjednika Udruženja  i sekretara Udruženja;

 • razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine;

 • Imenuje lica ovlaštena za zastupanje Udruženja u pravnom prometu;

 • donosi odluku o osnivanju pravnog lica u skladu sa Zakonom;

 • donosi odluku o formiranju ureda, klubova i drugih organizacionih oblika u skladu sa Zakonom,

 • donosi odluku o načinu prikupljanja i visini članarine;

 • donošenje odluke o raspolaganju preostalim sredstvima Udruženja nakon odluke o prestanku rada Udruženja ili drugih statusnih promjena;

 • rješava po žalbama članova Udruženja u drugom stepenu;

 • vrši druge poslove koji nisu u nadležnosti drugih organa Udruženja;

 • Donosi odluku o promjeni naziva, sjedišta i znaka Udruženja.

 

 

2. UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA

Član 27.

Upravni odbor je organ upravljanja Udruženja.

Upravni odbor ima 3 (tri) člana koji čine: predsjednik, potpredsjednik i jedan član.

Članove Upravnog odbora bira i razrješava Skupština.

Mandat članova Upravnog odbora je dvije godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Član 28.

Upravni odbor svoje sjednice održava najmanje dva puta godišnje, a vanredno po potrebi.

Upravni odbor radi u sjednicama i kvorum je nadpolovična većina svihčlanova Upravnog odbora, a odluke donosi nadpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Upravni odbor i svaki njegov pojedinačni član su odgovorni Skupštini.

Član 29.

Upravni odbor Udruženja:

 • priprema sjednice Skupštine,

·         priprema nacrt Statuta, njegove izmjene  i dopune i druge akte koje donosi Skupština;

 • provodi politiku, zaključke  i druge odluke koje je donijela Skupština,

 • upravlja imovinom Udruženja ;

 • daje prijedloge, mišljenja i incijative za ostvarivanje ciljeva Udruženja;

 • podnosi godišnji i polugodišnji izvještaj o svom radu Skupštini na razmatranje i usvajanje;

 • utvrđuje godišnji i polugodišnji obračun o izvršenju plana prihoda i rashoda Udruženja i podnosi ga Skupštini na razmatranje i usvajanje;

 • rješava po žalbama članova u prvom stepenu;

 • prati provedbu finasijskog plana rada Udruženja i donosi odluke o upotrebi sredstava;

 • donosi odluku o formiranju komisija, odbora, stručnih  timova, sekcija, radi realizacije postavljenih ciljeva Udruženja;

 • priprema analize, informacije i druge materijale za Skupštinu;

 • predlaže programe i planove razvoja Udruženja;

 • donosi Poslovnik o svom radu, o radu komisija i drugih tijela;

 • priprema i utvrđuje izvještaj o radu za svaku kalendarsku godinu, odnosno period između dvije sjednice Skupštine i podnosi ga Skupštini na razmatranje i usvajanje,

 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim statutom i koje mu stavi u nadležnost Skupština.

Član 30.

Članovi Upravnog odbora mogu biti opozvani i prije isteka vremena na koji su izabrani i to:

·                    na sopstveni zahtjev;

 • ako ne prisustvuju sjednici Upravnog odbora tri puta uzastopno bez opravdanih razloga;

 • ako svojim radnjama u vezi sa radom Upravnog odbora ruše ugled Udruženja,  

 • drugim slučajevima predviđenim Zakonom, ovim Statutom i aktima Udruženja.

Član 31.

            Predsjednik i potpredsjednik Upravnog odbora:

 • sazivaju sjednice Upravnog odbora samoincijativno ili na zahtjev najmanje jedne trećine članova Upravnog odbora i rukovodi njenim radom;

 • staraju se o provođenju programa rada, odluka, zaključaka i smjernica Skupštine;

 • staraju se o provođenju plana rada Upravnog odbora;

 • sačinjavaju godišnji i polugodišnji izvještaj o svom radu i podnose ga Upravnom odboru na razmatranje i usvajanje;

 • potpisuju akte koje donosi Upravni odbor;

 • održavaju stalne kontakte sa javnošću i promoviranje ciljeva Udruženja;

 • vrše i druge poslove koje im odredi Skupština i Upravni odbor Udruženja.

Potpredsjednik Upravnog odbora:

 • mijenja predsjednika Upravnog odbora za vrijeme njegovog odsustva u svim navedenim poslovima iz prethodnog stava.

Predsjednik i potpredsjednik Upravnog odbora su ujedno i predsjednik i potpredsjednika Udruženja.

Član 32.

Upravni odbor može, radi efikasnijeg i racionalnijeg izvršavanja svojih poslova i zadataka, posebnom odlukom obrazovati komisije, radna tjela,odbore, stručne timove, sekcije sl.

Odlukom iz prethodnog stava utvrđuje se sastav, djelokrug, brojčlanova i način ostvarenja odgovornosti ovih radnih tijela.

Član 33.

Upravni odbor donosi Poslovnik o svom radu.

Poslovnikom će se  detaljno urediti prava, obaveze i odgovornosti, način rada, glasanja i donošenja odluka Upravnog odbora.

 

3. PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA

   Član 34.

Udruženje ima predsjednika i potpredsjednik Udruženja koje bira i razrješava Skupština na mandatni period od dvije godine, sa mogućnošću reizbora.

Predsjednik i podpredsjednik su za svoj rad odgovorni Skupštini.

            Predsjednik i podpredsjednik mogu biti opozvani i prije isteka vremena na koji su izabrani i to:

 • na sopstveni zahtjev;

 • ako ne obavljaju pravilno poslove predsjednika i podpredsjednika Udruženja,

 • ako svojim radnjama nanose i ruše ugled Udruženja, i

 • drugim slučajevima predviđenim Zakonom, ovim Statutom i aktimaUdruženja.

Član 35.

Predsjednik  i potpredsjednik Udruženja:

 • zastupaju Udruženje u pravnom prometu;

 • rukovode  radom Udruženja i organizuju njegov rad;

 • odgovorni su za zakonitost rada Udruženja;

 • odlučuju o upotrebi sredstava za realizaciju ciljeva Udruženja;

 • naredbodavci su u izvršenju finansijskog plana;

 • staraju se o izvršenju odluka, zadataka i zaključaka Skupštine;

 • nastupaju u ime Udruženja u odnosima sa trećim licima;

 • podnose izvještaj o radu Skupštini;

 • pripremaju i predlažu nacrt budžeta za rad Udruženja, Upravnog odbora i Skupštine;

 • staraju se o pravilnom korištenju imovine Udruženja, o urednom obavljanju materijalo finansijskog poslovanja, zakonitom i blagovremenom vršenju stručnih i administrativnih poslova;

 • koordiniraju rad organa i tijela i donose odluke o pitanjima o radu Udruženja, osim onih koji su u isključivoj nadležnosti Skupštine i Upravnog odbora;

 • obavljaju i druge poslove koje mu je povjerila Skupština.

Potpredsjednik Udruženja mijenja predsjednika Udruženja za vrijeme njegovog odsustva u svim poslovima iz prethodnog stava, kao i poslovima zastupanja Udruženja u pravnom prometu.

Predsjednik i potpredsjednik Udruženja su ujedno i predsjednik i potpredsjednik Upravnog odbora.

4. SEKRETAR UDRUŽENJA

       

Član 36.

Udruženje ima sekretara Udruženja kojeg bira i razrješava Skupština.

           

Mandat sekretara Udruženja je dvije godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

           

Sekretar:

·         vodi administrativno-tehničke poslove Udruženja.

·         pomaže predsjedniku i potpredsjedniku Upravnog odbora i predsjedniku Skupštine u vođenju sjednica;

·         čuva i koristi pečat Udruženja;

·         obavještava članove Udruženja o redovnim i vandrednim sastancima Udruženja, aktivno učestvuje na svim sastancima Udruženja, te vodi zapisnike sa istih:

·         prima  pristupnice za članstvo i vodi evidenciju članova Udruženja na propisanom obrascu;

·         prikuplja i vodi evidenciju o članarini;

IX – KANCELARIJE  I DRUGI ORGANIZACIONI OBLICI

  Član 37.

Radi realizacije programskih ciljeva i djelatnosti Udruženja, izvan sjedišta Udruženja mogu se formirati na cijelom području Bosne i Hercegovine.

Odluku o otvaranju ureda  drugih organizacionih oblika donosi Skupština, kojom se utvrđuje naziv, sjedište, djelatnost i druga prava i obaveze za njihov rad.

        

Organizacioni oblici iz stava 1. ovog člana nemaju svojstvo pravnog lica.

X – STRUČNA SLUŽBA UDRUŽENJA

 

  Član 38.

Radi obavljanja administrativnih, stručnih, materijalno-finansijskih i drugih poslova, u  Udruženju se može obrazovati stručna služba. Srtučnu službu mogu sačinjavati osobe/osoba koja ne mora biti ovlašteno službeno lice.

Obavljanje poslova i radnih zadataka u okviru stručne službe, biće potpunije uređeno aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka Udruženja, kojeg donosi predsjednik Udruženja.

 Obavljanje administrativnih, stručnih, materijalno-finansijskih i drugih poslova u okviru stručne službe, može se djelimično ili potpuno povjeriti na izvršavanje drugim organima ili organizacijama ili stručnim licima, uz naknadu, o čemu odlučuje predsjednik Udruženja.

XI – INFORMISANJE I JAVNOST RADA UDRUŽENJA

Član 39.

            Rad Udruženja je javan.

            Udruženje je dužno omogućiti nadzor nad zakonitošću rada nadležnom Ministarstvu.

Organi Udruženja su dužni da članovima Udruženja i ovlaštenim predstavnicima sredstava informisanja učine dostupnim podatke, informacije i isprave koje se odnose na rad Udruženja.

Predstavnici sredstava informisanja imaju pravo da prisustvuju sjednicama Skupštine i da izvještavaju o radu tog organa.

Član 40.

Članovi Udruženja imaju pravo da budu redovno informisani o radu svih organa Udruženja.

Za informisanje članova Udruženja zadužen je predsjednikUdruženja.

Član 41.

Izuzetno, opštim aktom koji donosi Upravni odbor može se utvrditi da pojedine informacije, podaci i isprave, predstavljaju poslovnu tajnu. Istim aktom mogu se utvrditi odgovorna lica za korištenje i zaštitu informacija koje imaju karakter poslovne tajne.

Za poslovnu tajnu ne mogu se odrediti podaci koji su javni po zakonu i drugim propisima, kao i podaci o kršenju zakona i  drugih propisa.

XII – PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE UDRUŽENJA

Član 42.

            Udruženje u pravnom prometu s trećim licima predstavljaju  i zastupaju  predsjednik, i potpredsjednik Udruženja.

XIII - TRAJANJE I PRESTANAK UDRUŽENJA

Član 43.

Udruženje će trajati sve dok za to budu postojali zakonski uslovi ili dok Skupština ne donese odluku o prestanku Udruženja.

Član 44.

Udruženje može prestati sa radom dobrovoljno ili po sili zakona.

Odluku o dobrovoljnom prestanku rada Skupština donosi dvotrećinskom većinom svih članova Udruženja.

Inicijativu za prestanak rada Udruženja može dati jedna trećina članova Udruženja ili Upravni odbor, u slučaju:

1.    ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog Statutom Udruženja za održavanje Skupštine, a Skupština nije održana,

2.    ako se broj članova Udruženja smanji ispod broja tri.

3.    u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom.

Inicijativa se podnosi  predsjedniku Upravnog odbora koji priprema materijal za Skupštinu.

Član 45.

Udruženje prestaje sa radom po sili zakona, u skladu sa odredbama članova 51. i 52. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

Udruženje je obavezno svaku statusnu promjenu prijaviti nadležnom Ministarstvu u roku utvrđenim Zakonom.

XIV – USLOVI  ZA SPAJANJE ILI PODJELU U DRUGO UDRUŽENJE 

Član 46.

Udruženje se može spojiti, ili podjeliti u rugo udruženje u skladu sa Zakonom. 

Odluku iz prethodnog stava donos Skupština dvotrećinskom većinom svih članova Udruženja.

XV - PRIHODI UDRUŽENJA

Član 47.

Prihodi Udruženja su:

·         prihodi po osnovu sponzorstva, priloga i poklona fizičkih i pravnih lica, kako stranih tako i domaćih u gotovini, uslugama ili imovini bilo koje vrste;

·         prihodi od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnih prihoda;

·         prihod stečen vlastitim djelovanjem kroz ostvarivanje ciljeva i aktivnosti Udruženja, kako je to određeno ovim Statutom;

·         iz dijela dobiti koju ostvare pravna lica ili subjekti čiji je osnivač Udruženje;

·         iz drugih zakonom dozvoljenih izvora. 

XVI – PRAVILA ZA OSTVARIVANJE, KORIŠTENJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA UDRUŽENJA, KAO I ORGAN KOJI JE OVLAŠTEN ZA NADZOR NAD KORIŠTENJEM TIH SREDSTAVA 

Član 48. 

Ostvarivanje, korišćenje i raspolaganje sredstvima Udruženja utvrđuje se finansijskim planom (sa pripadajućim prihodima, aktivnostima i utvrđenim prioritetima), kojeg donosi Skupština, na prijedlog predsjednika Udruženja.

O upotrebi (korišćenju) sredstava, u skladu sa finansijskim planom, odlučuje Upravni odbor. 

Član 49.

Udruženje djeluje po načelima neprofitabilne organizacije, a eventualnu dobit  usmjerava isključivo za proširenje svojih kapaciteta i djelatnosti radi ostvarivanja programskih ciljeva.

Udruženje je dužno upravljati imovinom udruženja sa pažnjom dobrog domaćina, na odgovoran i zakonit način i u najboljem interesučlanova Udruženja.

Nadzor nad korištenjem sredstava Udruženja vrši Skupština.

Skupština je nadležna za kontrolu svih dokumenata, koji se odnose na finansijsko poslovanje, posebno periodičnih, polugodišnjeg i završnog finansijskog izvještaja.

Dokumenta iz prethodnog stava Skupština razmatra na redovnoj godišnjoj, a po potrebi na vanrednoj sjednici Skupštine. 

XVII – NAČIN OSTVARIVANJA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA I IZVJEŠTAJA O RADU

Član 50.

Skupština, na redovnoj godišnjoj sjednici usvaja Finansijski izvještaj i Izvještaj o radu Udruženja, za prethodnu godinu.

Udruženje je dužno da uredno vodi poslovne knjige u skladu sa opšte prihvaćenim računovodstvenim principima i da sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa relevantnim zakonima.

Član 51. 

U sjedištu Udruženja, u rokovima utvrđenim zakonom ili odlukama Skupštine ili Upravnog odbora, obavezno se čuvaju sljedeći dokumenti: Statut društva; godišnji i polugodišnji obračun poslovanja Udruženja, sa bilasnom uspjeha, zapisnici i odluke Skupštine, Upravnog odbora i predsjednikaUdruženja, akti tekuće korespondencije i drugi akti vezani za rad i poslovanje Udruženja.

XVIII – PRAVILA ZA RASPODJELU PREOSTALE IMOVINE U SLUČAJU PRESTANKA RADA UDRUŽENJA

Član 52. 

Istovremeno sa odlukom o prestanku rada Udruženja Skupština donosi plan likvidacije Udruženja, kojim se utvrđuje raspored imovine, prava i obaveze Udruženja.

Skupština imenuje likvidatora Udruženja čija dužnost je da se stara o izvršenju plana likvidacije i koji je ovlašten da zastupa Udruženje u postupku likvidacije i u postupku podnošenja zahtjeva za prijavu prestanka rada Udruženja nadležnim organima.

Imovina kod raspuštanja udruženja, nakon izmirenja svih zakonskih obaveza, dodijelit će se nekom drugom udruženju koje obavlja iste ili slične djelatnosti, a na osnovu odluke Skupštine.

XIX – POSTUPAK ZA DONOŠENJE STATUTA, IZMJENA I DOPUNA STATUTA I DRUGIH OPŠTIH AKTA UDRUŽENJA 

Član 53.

Osnovni opšti akt Udruženja je Statut Udruženja.

Udruženje može donositi i druge opšte akte: pravilnike, odluke i poslovnike.

Opšti akti moraju biti saglasni Zakonu i Statutu Udruženja.

Pojedinačni akti su odluke, rješenja, zaključci, uputstva i mišljenja.

Član 54.   

Na sastancima organa upravljanja i njegovim komisijama - odborima obavezno se sačinjavaju zapisnici.

Zapisnici moraju biti istiniti i moraju odražavati tok rada sastanka i sadržavati odluke koje su donijeli organi upravljanja na svojim sjednicama.

Zapisnici moraju biti potpisani.

Incijativu za izmjene i dopune Statuta može podnijeti svaki član Udruženja.

Incijativa se podnosi Upravnom odboru, pismenim putem i sa odgovarajućim obrazloženjem

Utvrđeni prijedlog dostavlja se Skupštini, najmanje 30 dana prije dana održavanja sjednice skupštine.

                                                     

Član 55.

O izmjenama i dopunama statuta odlučuje Skupština nadpolovičnom većinom članova. 

Predsjednik Skupštine potpisuje odluku o izmjenama i dopunama Statuta koji se smatraju orginalima i čuvaju u arhivi Udruženja.  

XX – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 56. 

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština udruženja. 

Član 57.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa u Registar kod nadležnog Ministarstva.

Broj:03/11                                                          

Sarajevo, 04.10. 2011 godine

PREDSJEDNICA OSNIVAČKE SKUPŠTINE

Aldina Alić

Najnovije

danpol2022pol

PRESRETAC

iacd

IT Sigurnosni savjeti - SANS

Personalizovane prevare

SANS Security Awareness

Cyber kriminalci danas imaju obilje informacija o skoro svima nama. S tako mnogo hakiranih organizacija dnevno, cyber...

Opširnije...

Zakoni i pravilnici

878028
Danas501